OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 135 - Gęsta mgła X

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Konkurs wiedzy

XXIII edycji Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie, Ratownictwie i Obronie Cywilnej

Celem konkursu jest podtrzymanie tradycji wychowania patriotyczno-obronnego młodzieży szkół ponadgimnazjalnych oraz poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa, ratownictwa i ochrony ludności.

Organizatorem konkursu jest Wojewoda Świętokrzyski przy współudziale Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty oraz  Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.

Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch etapach: szkolnym oraz wojewódzkim.

Prawo do udziału w konkursie przysługuje wszystkim uczniom szkół ponadgimnazjalnych.

W konkursie nie mogą brać udziału Laureaci z lat ubiegłych.

Etap szkolny  konkursu organizują i przeprowadzają  do dnia 12 listopada 2015 r. szkolne komisje konkursowe powołane przez dyrektorów szkół, które przesłały  formularz zgłoszeniowy. Następnie, na podstawie osiągniętych wyników, dokonują kwalifikacji uczniów do udziału w etapie wojewódzkim,  w liczbie do dwóch  osób.

Finał wojewódzki konkursu rozegrany zostanie w dniu 27 listopada  2015 r. w godz. od 10.00 do 13.00 w  Sal Krajowej Bazy Sprzętu Specjalistycznego Komedy (KBSS) Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach przy ul. Sandomierskiej 81. Etap wojewódzki organizuje i przeprowadza Wojewódzka Komisja Konkursowa. W skład komisji wchodzą przedstawiciele Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty,  Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach  oraz Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŚUW .

Dla uczniów, którzy wykażą się największą wiedzą w finale wojewódzkim przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz okolicznościowe dyplomy.

 

Pliki do pobrania