OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 51 - Burze, Przymrozki, Oblodzenie X

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu (Miasto i Gmina Połaniec)

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

 

INFORMACJE O PRZEKROCZENIU POZIOMU ALARMOWEGO

Zagrożenie

Wystąpienie przekroczenia poziomu alarmowego (150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Data wystąpienia

01.04.2024 r. (godz. 00.00-24.00)

Stężenia dobowe pyłu PM10 na stacjach

Przekroczenie poziomu alarmowego wystąpiło na stacji:
Połaniec, ul. Ruszczańska (SkPolaRuszcz) – 154,1 μg/m3

Przekroczenie poziomu informowania wystąpiło na stacjach:

Kielce, ul. Jurajska (SkKielJurajs) – 107,0 μg/m3

Gołuchów, Ujęcie Wody (SkGoluUjWody) – 113,3 μg/m3

Nowiny, ul. Parkowa (SkNowiParkow) – 129,1 μg/m3

Łagów, ul. Zapłotnia (SkLagowZaploMOB) – 113,0 μg/m3

Starachowice, ul. Złota (SkStaraZlota) – 138,0 μg/m3.

Obszar przekroczenia

Obszar przekroczeń poziomu alarmowego obejmował miasto i gminę Połaniec.

Obszar przekroczeń poziomu informowania obejmował: północno-zachodnią część miasta Kielce, miasto Starachowice, gminę Kije (powiat pińczowski), gminy w powiecie kieleckim: Nowiny, Piekoszów, Chęciny, Morawica oraz Łagów.

Ludność narażona

Liczba mieszkańców obszaru, na którym wystąpiło przekroczenie poziomu alarmowego: ok. 11 tys. mieszkańców.

Liczba mieszkańców obszaru, na którym wystąpiło przekroczenie poziomu informowania: ok. 128 tys. mieszkańców.

Przyczyny

Napływ zanieczyszczeń spoza granic kraju (transgraniczny charakter zanieczyszczenia) – napływ pyłów znad Sahary.

 

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU INFORMOWANIA

Nie prognozuje się przekroczenia poziomu informowania w dniu 02.04.2024 r.

 

INFORMACJE O GRUPACH NARAŻONYCH

Wrażliwe grupy ludności

  • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),
  • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc),
  • osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci,
  • osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.

Możliwe negatywne skutki dla zdrowia

Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie.

Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy.

Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych.

Zalecane środki ostrożności w czasie występowania stężeń pyłu zawieszonego PM10 przekraczających poziom alarmowy

Ogół ludności:

- unikaj intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz jeśli odczuwasz pieczenie w oczach, kaszel lub ból gardła,

-  nie wietrz pomieszczeń,

- nie zwiększaj zanieczyszczenia powietrza, np. nie pal w kominku.

Wrażliwe grupy ludności:

-  unikaj wysiłku fizycznego na zewnątrz,

-  nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach,

- osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie,

-  nie wietrz pomieszczeń,

- nie zwiększaj zanieczyszczenia powietrza, np. palenia w kominku.

W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.

Zaleca się również:

-  zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi,

-  prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego,

 - bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza

(http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current).

 

DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ

Działania określone przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w Planie działań krótkoterminowych (PDK), który stanowi integralną część Aktualizacji Programu ochrony powietrza (POP) -  NIE DOTYCZY

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Data wydania

02.04.2024 r. godz. 9:00

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 54)
  • Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia
    12 kwietnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2021, poz. 845).

Źródła danych

  • Państwowy Monitoring Środowiska – dane z systemu monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska

Opracowanie

Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Kielcach

Publikacja

https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/13
https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/warnings