Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego substancji w powietrzu dla benzo(a)pirenu w pyle PM10

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

POZIOM 1

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego substancji w powietrzu

 

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMÓW DOCELOWYCH

Zagrożenie

Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego (1 ng/m3) dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10

Data wystąpienia

22.09.2022 r.

Przewidywany czas trwania ryzyka

Od dnia 22.09.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

Przyczyny

Emisja z sektora bytowo-komunalnego, szczególnie w okresie grzewczym

Rok 2022

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle PM10

Analiza wyników pomiarów benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 ze stacji PMŚ (Pińczów ul. 1 Maja, Kazimierza Wielka ul. Szkolna) za okres od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. wskazuje na ryzyko przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu na terenie powiatu pińczowskiego i kazimierskiego.

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla B(a)P w pyle zawieszonym PM10

Ludność zamieszkująca obszar, na którym w 2022 r. istnieje ryzyko przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu: ok. 71 tys. mieszkańców.

 

INFORMACJE O ZAGROŻENIU

Wrażliwe grupy ludności

  • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób sercowo-naczyniowych (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),
  • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc),
  • osoby starsze, kobiety w ciąży oraz dzieci,
  • osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.

Możliwe negatywne skutki dla zdrowia

Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie.

Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy.

Zalecane środki ostrożności

W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.

Zaleca się również:

- zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi,

- prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego.

 

DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ

Zakres działań

Działania określone dla OSTRZEŻENIA przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w Planie działań krótkoterminowych (PDK), który stanowi integralną część Programu ochrony powietrza (POP) http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/legalact/2020/2615/:

zalecenie rezygnacji z korzystania z kominków opalanych drewnem w przypadku, jeżeli nie jest to jedyne źródło ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych.

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Data wydania

22.09.2022 r.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2021, poz. 1973 z późn. zm.),
  • Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia
    12 kwietnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2021, poz. 845).

Źródła danych

Państwowy Monitoring Środowiska - dane z systemu monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Opracowanie

Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Kielcach

Publikacja

Portal Jakości Powietrza GIOŚ – Informacje Regionalne https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/13 .