Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

POZIOM 2

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

 

INFORMACJE O PRZEKROCZENIU POZIOMU ALARMOWEGO

Zagrożenie

Wystąpienie przekroczenia poziomu alarmowego (150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Data wystąpienia

25.02.2021 r. (godz.00.00-24.00)

Stężenia dobowe  pyłu PM10 na stacjach

Przekroczenie poziomu alarmowego wystąpiło na stacji w Kielcach przy ul. Targowej (SkKielTargow) – 166,8 µg/m³.

Przekroczenie poziomu informowania wystąpiło na stacji w Nowinach przy ul. Parkowej (SkNowiParkow) – 120,1 µg/m³.

Obszar przekroczenia

Obszar przekroczeń poziomu alarmowego obejmował miasto Kielce (centralna część miasta).

Obszar przekroczeń poziomu informowania obejmował część powiatu kieleckiego (gminy: Nowiny, Chęciny, Piekoszów, Morawica).

Ludność narażona

Liczba mieszkańców obszaru, na którym wystąpiło przekroczenie poziomu alarmowego: około 100 tys. mieszkańców.

Liczba mieszkańców obszaru, na którym wystąpiło przekroczenie poziomu informowania: około 56 tys. mieszkańców.

Przyczyny

Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego oraz emisji ze źródeł przemysłowych.

 

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU INFORMOWANIA

Zagrożenie

Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Data wystąpienia

26.02.2021 r. godz. 9.30

Przewidywany czas trwania ryzyka

Od godz. 9.30 dnia 26.02.2021 r.
do godz. 24.00 dnia 26.02.2021 r.

Przyczyny

Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego oraz emisji ze źródeł przemysłowych.

Prognozowana jakość powietrza

Na podstawie analizy wyników pomiarów z dni 25.02.2021 r. i 26.02.2021 r. prognozuje się ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 w województwie świętokrzyskim.

Dzień 26.02.2021 r.

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Prognozowane na dzień 26.02.2021 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje: miasto Kielce, powiat kielecki, powiat staszowski.

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 26.02.2021 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10: około 478 tys. mieszkańców.

 

INFORMACJE O ZAGROŻENIU

Wrażliwe grupy ludności

 • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),
 • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc),
 • osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci,
 • osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.

Możliwe negatywne skutki dla zdrowia

Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie.

Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy.

Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych.

Zalecane środki ostrożności

Ogół ludności:

- rozważ ograniczenie intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz jeśli odczuwasz pieczenie w oczach, kaszel lub ból gardła,

-  ogranicz wietrzenie pomieszczeń,

-  unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku.

Wrażliwe grupy ludności:

-  ogranicz intensywny wysiłek fizyczny na zewnątrz,

-  nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach,

- osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie,

-  ogranicz wietrzenie pomieszczeń,

-  unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku.

W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.

Zaleca się również:

-  zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi,

-  prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego,

 - bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza

(http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current).

 

DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ

Zakres działań krótkoterminowych

Działania prewencyjne określone dla ALARMU II STOPNIA przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w Planie działań krótkoterminowych (PDK), który stanowi integralną część Programu ochrony powietrza (POP):

 • wzmożone kontrole w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów w urządzeniach nieprzeznaczonych do tego celu,
 • zalecenie korzystania z komunikacji miejskiej zamiast indywidualnej,
 • prowadzenie kontroli w zakresie zakazu spalania pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi w obszarach zabudowanych,

Działania operacyjne określone dla ALARMU II STOPNIA przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w Planie działań krótkoterminowych (PDK), który stanowi integralną część Programu ochrony powietrza (POP), mające na celu redukcję:

 1. emisji powierzchniowej:
 • czasowy zakaz palenia w kominkach, jeżeli nie stanowią one jedynego źródła ogrzewania mieszkań w okresie grzewczym,
 • czasowe zawieszenie robót budowlanych, uciążliwych ze względu na jakość powietrza,
 • nakaz zraszania pryzm materiałów sypkich w celu wyeliminowania pylenia,
 • zakaz stosowania dmuchaw do sprzątania liści,
 1. emisji liniowej:
 • zakaz wjazdu samochodów na wyznaczone obszary w centrach miast,
 • przeniesienie uciążliwego natężenia ruchu samochodowego na odcinki alternatywne, wyznaczone przez zarządzających drogami na danym obszarze,
 • ograniczenie ruchu samochodowego poprzez korzystanie z innych form komunikacji, np. komunikacji publicznej darmowej w czasie trwania alarmu,
 • upłynnienie ruchu drogowego poprzez stosowanie inteligentnych systemów zarządzania ruchem, tzw. „zielona fala”,
 • wprowadzenie bezpłatnej komunikacji publicznej,
 • montaż tablic informujących o objazdach,
 • zakaz wjazdu samochodów ciężarowych powyżej 3,5 Mg na wyznaczone trasy w miastach,
 • rozwinięcie akcji informacyjnych i edukacyjnych, promujących wspólne dojazdy do pracy (jednym samochodem) oraz korzystania z komunikacji miejskiej,
 • tworzenie systemów połączenia parkowania z komunikacją publiczną – parkuj + jedź „P+R” dla indywidualnych osób,
 1. emisji punktowej:
 • czasowe ograniczenie produkcji w instalacjach mających szczególnie uciążliwy wpływ na jakość powietrza.

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Data wydania

26.02.2021 r. godz. 9:30

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.);
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1931).

Źródła danych

 • Państwowy Monitoring Środowiska – dane z systemu monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska;
 • Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) w Warszawie - prognoza jakości powietrza.

Opracowanie

Departament Monitoringu Środowiska
Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Kielcach

Publikacja

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/warnings

Pliki do pobrania