OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 54 - Burze X

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

Komunikat na temat ryzyka przekroczenia norm jakości powietrza na terenie województwa świętokrzyskiego w 2020 roku

W dniu 18 maja 2020 r. , w wyniku analiz pomiarów jakości powietrza uzyskanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, określono, czy istnieje ryzyko przekroczenia norm w 2020 roku.

Analizie poddano wyniki z ostatnich 12 miesięcy.

Zakres analiz obejmował:

  • pył zawieszony PM10 (średnia 24-godzinna),
  • dwutlenek siarki SO2 (średnia 1-godzinna oraz średnia 24-godzinna),
  • dwutlenek azotu NO2 (średnia 1-godzinna),
  • ozon O3 (maksymalna dobowa średnia 8-godzinna).

Analizowane dane z 2020 roku mają charakter danych wstępnie zweryfikowanych. Zostaną one ostatecznie zweryfikowane do 31 marca 2021 r. i dopiero wtedy na ich podstawie będzie można wyciągać ostateczne wnioski.

WNIOSKI:

  1. Dla SO2, NO2 oraz O3 nie stwierdzono ryzyka przekroczenia poziomów dopuszczalnych, docelowych i alarmowych.
  2. Na stanowisku pomiarów automatycznych w Nowinach przy ul. Parkowej stwierdzono, że istnieje ryzyko przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3) określonego dla stężeń 24-godzinnych, po uwzględnieniu dozwolonej liczby 35 przekroczeń w roku.

Nazwa strefy

Lokalizacja stanowiska pomiarowego, na którym istnieje ryzyko przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10

Krajowy kod stacji

Liczba przekroczeń poziomu dopuszczalnego w okresie

01.05.2019-30.04.2020

Liczba przekroczeń poziomu dopuszczalnego

w okresie

01.01.2020-30.04.2020

Rodzaj pomiaru

A-automatyczny

strefa świętokrzyska

Nowiny ul. Parkowa

SkNowiParkow

53

35

A

W opinii GIOŚ, podwyższone stężenia pyłu zawieszonego PM10 występują głównie w sezonie grzewczym, a ich najczęstsza przyczyna to emisja z indywidualnych systemów ogrzewania domów oraz niekorzystne warunki meteorologiczne, które powodują kumulację zanieczyszczeń w przyziemnej warstwie atmosfery.

Kolejne oceny ryzyka przekroczenia w 2020 roku norm jakości powietrza na obszarze województwa świętokrzyskiego będą prowadzone systematycznie i w zależności od wyników tych analiz Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Kielcach będzie zamieszczał komunikaty ostrzegawcze na ten temat.

Informację w sprawie ryzyka wystąpienia przekroczeń norm w 2020 roku przekazano do Zarządu Województwa Świętokrzyskiego oraz do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, zgodnie z art. 94 ust. 1b i 1c ustawy – Prawo ochrony środowiska.

Aktualne wyniki pomiarów dostępne są na portalu jakości powietrza pod adresem http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current.

Sporządziła:
Małgorzata Romańska-Spaczyńska
Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Kielcach
Departament Monitoringu Środowiska GIOŚ

Pliki do pobrania