OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 34 - Przymrozki X

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

Komunikat na temat ryzyka przekroczenia norm jakości powietrza na terenie województwa świętokrzyskiego w 2020 roku

W dniu 18 lutego 2020 r., w wyniku analiz pomiarów jakości powietrza uzyskanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, określono, czy istnieje ryzyko przekroczenia norm w 2020 roku.

Analizie poddano wyniki z ostatnich 12 miesięcy.

Zakres analiz obejmował:

  • pył zawieszony PM10 (średnia 24-godzinna),
  • dwutlenek siarki SO2 (średnia 1-godzinna oraz 24-godzinna),
  • dwutlenek azotu NO2 (średnia 1-godzinna).

Analizowane dane z 2020 roku mają charakter danych wstępnie zweryfikowanych. Zostaną one ostatecznie zweryfikowane do 31 marca 2021 r. i dopiero wtedy na ich podstawie będzie można wyciągać ostateczne wnioski.

WNIOSKI:

  1. Dla SO2 i NO2 nie stwierdzono ryzyka przekroczenia poziomów dopuszczalnych ani alarmowych.
  2. Na stanowisku pomiarów manualnych w Kielcach przy ul. Targowej oraz na stanowiskach pomiarów automatycznych w Kielcach przy ul. Targowej, Małogoszczu przy ul. Słonecznej i Nowinach przy ul. Parkowej stwierdzono, że istnieje ryzyko przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 (50µg/m3) określonego dla stężeń 24-godzinnych, po uwzględnieniu dozwolonej liczby 35 przekroczeń w roku.

Nazwa strefy

Lokalizacja stanowiska pomiarowego, na którym istnieje ryzyko przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10

Krajowy kod stacji

Liczba przekroczeń poziomu dopuszczalnego

w okresie

01.02.2019-31.01.2020

Liczba przekroczeń poziomu dopuszczalnego

w okresie

01.01.2020-31.01.2020

Rodzaj pomiaru

A-automatyczny

M-manualny

miasto Kielce

Kielce ul. Targowa

SkKielTargow

39

11

M

strefa świętokrzyska

Kielce ul. Targowa

SkKielTargow

46

8

A

Nowiny ul. Parkowa

SkNowiParkow

47

13

A

Małogoszcz ul. Słoneczna

SkMaloSlonec

47

13

A

W opinii GIOŚ, główne przyczyny podwyższonych stężeń pyłu zawieszonego PM10 w sezonie grzewczym to emisja z indywidualnych systemów ogrzewania domów oraz niekorzystne warunki meteorologiczne, które powodują kumulację zanieczyszczeń w przyziemnej warstwie atmosfery. Kolejne oceny ryzyka przekroczenia w 2020 roku norm jakości powietrza na obszarze województwa świętokrzyskiego będą prowadzone systematycznie i w zależności od wyników tych analiz Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Kielcach będzie zamieszczał komunikaty ostrzegawcze na ten temat.

Informację w sprawie ryzyka wystąpienia przekroczeń norm w 2020 roku przekazano do Zarządu Województwa Świętokrzyskiego oraz do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, zgodnie z art. 94 ust. 1b i 1c ustawy – Prawo ochrony środowiska.

Aktualne wyniki pomiarów dostępne są na portalu jakości powietrza pod adresem http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current.

Sporządziła:
Anna Rospond
Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Kielcach
Departament Monitoringu Środowiska GIOŚ
Kielce, dnia 18.02.2020 r.

Pliki do pobrania