Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego
dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

 

INFORMACJE O PRZEKROCZENIU POZIOMU ALARMOWEGO

Zagrożenie

Wystąpienie przekroczenia poziomu alarmowego (150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Data wystąpienia

19.01.2020 r. (godz.00.00-24.00)

Stężenia dobowe  pyłu PM10
na stacjach

Przekroczenie poziomu alarmowego wystąpiło na stacji w Połańcu przy ul. Ruszczańskiej (SkPolaRuszcz) - 156 µg/m3.

Obszar przekroczenia

Obszar przekroczeń poziomu alarmowego obejmował południową część powiatu staszowskiego: miasto i gmina Połaniec, część obszaru gmin: Rytwiany, Osiek, Łubnice.

Ludność narażona

Liczba mieszkańców obszaru, na którym wystąpiło przekroczenie poziomu alarmowego: ok. 30 tys. mieszkańców.

Przyczyny

Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego, wzmożonego ruchu samochodów i emisji ze źródeł przemysłowych.

 

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU INFORMOWANIA

Nie prognozuje się przekroczenia poziomu informowania w dniu 20.01.2020 r. i dniu 21.01.2020 r.

 

INFORMACJE O GRUPACH NARAŻONYCH

Wrażliwe grupy ludności

 • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),
 • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc),
 • osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci,
 • osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.

Możliwe negatywne skutki
dla zdrowia

 Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie.

Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy.

Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych.

Zalecane środki ostrożności
w czasie występowania stężeń pyłu zawieszonego PM10 przekraczających poziom alarmowy

Ogół ludności:

 • unikaj intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz,
 • nie wietrz pomieszczeń,
 • nie zwiększaj zanieczyszczenia powietrza, np. nie pal w kominku.

Wrażliwe grupy ludności:

 • unikaj wysiłku fizycznego na zewnątrz, w miarę możliwości nie wychodź na zewnątrz,
 • nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach,
 • osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie,
 • nie wietrz pomieszczeń,
 • nie zwiększaj zanieczyszczenia powietrza, np. nie pal w kominku.

W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.

Zaleca się również:

 • zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi,
 • stosowanie środków ochrony osobistej (np. tzw. masek antysmogowych) tylko po konsultacji z lekarzem,
 • prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego,
 • bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza

  (http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current).

 

DZIAŁANIA, KTÓRE POWINNY BYĆ PODEJMOWANE W CELU  OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ

Zakres działań
krótkoterminowych

 • Działania określone przez Zarząd Województwa w planach działań krótkoterminowych

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Data wydania

20.01.2020 r. godz. 09:45

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.)
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1931)

Źródła danych

 • Państwowy Monitoring Środowiska – dane z systemu monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska

Opracowanie

Departament Monitoringu Środowiska

Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Kielcach

Publikacja

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/warnings

Pliki do pobrania