Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

Informacja o wystąpieniu ryzyka przekroczenia norm jakości powietrza w woj. świętokrzyskim

                                                                                                                Kielce, dn. 20.09.2019 r.

Komunikat na temat ryzyka przekroczenia norm jakości powietrza na terenie województwa świętokrzyskiego w 2019 roku

 

 

            W dniu dzisiejszym, w wyniku analiz pomiarów jakości powietrza uzyskanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, określono, czy istnieje ryzyko przekroczenia norm w 2019 roku.

Analizie poddano wyniki z ostatnich 12 miesięcy, a w przypadku ozonu również dane z 2017 i 2018 roku.

Zakres analiz obejmował:

- pył zawieszony PM10 (średnia 24-godzinna, średnia roczna),

- pył zawieszony PM2,5 (średnia roczna),

- dwutlenek siarki SO2 (średnia 1-godzinna oraz średnia 24-godzinna),

- dwutlenek azotu NO2 (średnia 1-godzinna, średnia roczna),

- ozon O3 (maksymalna dobowa średnia 8-godzinna),

- tlenek węgla CO (maksymalna dobowa średnia 8-godzinna),

- ołów Pb (średnia roczna),

- arsen As (średnia roczna),

- kadm Cd (średnia roczna),

- nikiel Ni (średnia roczna),

- benzen C6H6 (średnia roczna).

            Analizowane dane z 2019 roku mają charakter danych wstępnie zweryfikowanych. Zostaną one ostatecznie zweryfikowane do 31 marca 2020 r. i dopiero wtedy na ich podstawie będzie można wyciągać ostateczne wnioski.

 

WNIOSKI:

  1. Dla SO2, NO2, CO, pyłu PM2,5, Pb, As, Cd, Ni oraz C6H6 nie stwierdzono ryzyka przekroczenia poziomów dopuszczalnych, docelowych i alarmowych.
  2. Nie stwierdzono ryzyka przekroczenia poziomu docelowego dla O3.
  3. Na stanowiskach pomiarów manualnych: w Kielcach przy ul. Targowej i Busku-Zdroju oraz na stanowiskach pomiarów automatycznych: w Kielcach przy ul. Targowej i w Nowinach stwierdzono, że istnieje ryzyko przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3) określonego dla stężeń 24-godzinnych, po uwzględnieniu dozwolonej liczby 35 przekroczeń w roku.

 

Nazwa strefy

Lokalizacja stanowiska pomiarowego, na którym istnieje ryzyko przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10

Krajowy kod stacji

Liczba przekroczeń poziomu dopuszczalnego w okresie

01.09.2018-31.08.2019

Liczba przekroczeń poziomu dopuszczalnego

w okresie

01.01.2019-31.08.2019

Rodzaj pomiaru

A-automatyczny

M-manualny

miasto Kielce

Kielce ul. Targowa

SkKielTargow

51

31

M

Kielce ul. Targowa

SkKielTargow

59

35

A

strefa świętokrzyska

Busko-Zdrój ul. Rokosza

SkBuskRokosz

36

24

M

Nowiny ul. Parkowa

SkNowiParkow

66

29

A

 

           W opinii GIOŚ, główne przyczyny podwyższonych stężeń pyłu zawieszonego PM10 w okresie zimowym to emisja z indywidualnych systemów ogrzewania domów oraz niekorzystne warunki meteorologiczne, które ograniczają intensywność dyspersji zanieczyszczeń w przyziemnej warstwie atmosfery, powodując ich kumulację.

            Kolejne oceny ryzyka przekroczenia w 2019 roku norm jakości powietrza na obszarze województwa świętokrzyskiego będą prowadzone systematycznie i w zależności od wyników tych analiz Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Kielcach będzie zamieszczał komunikaty ostrzegawcze na ten temat.

            Informację w sprawie ryzyka wystąpienia przekroczeń norm w 2019 roku przekazano do Zarządu Województwa Świętokrzyskiego oraz do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, zgodnie z art. 94 ust. 1b i 1c ustawy – Prawo ochrony środowiska.

            Aktualne wyniki pomiarów dostępne są na portalu jakości powietrza pod adresem http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current.

 

 

Sporządziła:

Małgorzata Romańska-Spaczyńska

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w KielcachDepartament Monitoringu Środowiska GIOŚ