Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

Komunikat na temat przekroczenia poziomu informowania ozonu

W wyniku analiz pomiarów jakości powietrza uzyskanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, stwierdzono, że w dniu 1 lipca 2019 r.na stacji monitoringu powietrza w Połańcu przy ul. Ruszczańskiej (kod stacji: SkPolaRuszcz) został przekroczony poziom informowania (PI) dla ozonu, określony na poziomie 180µg/m3 (RMŚ w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu).

1-godzinne stężenia ozonu przekraczające poziom informowania (PI):

Data i godzina

Stężenie ozonu na stacji SkPolaRuszcz [µg/m3]

01.07.2019 17:00

183

Główną przyczyną tworzenia się ozonu jest obecność w powietrzu jego prekursorów, czyli tlenków azotu, tlenku węgla i węglowodorów. Występowanie wysokich stężeń ozonu w powietrzu rośnie przy wysokich temperaturach powietrza i dużym usłonecznieniu.

Apelujemy o przestrzeganie zaleceń zdrowotnych w okresach występowania wysokich stężeń zanieczyszczeń w powietrzu. Wysokie stężenia ozonu mogą mieć negatywny wpływ na osoby starsze, dzieci oraz astmatyków. Osoby z grup wrażliwych powinny unikać dłuższych wyjść na zewnątrz, pozostałe osoby powinny je ograniczyć.

Informujemy, że w przypadku braku w prognozie pogody istotnych zmian (np. deszczu), sytuacja przekroczenia ozonu może się utrzymywać do późnych godzin popołudniowych. 

Informacja w tej sprawie, zgodnie z art. 94 ust. 1c ustawy – Prawo ochrony środowiska, przekazana została do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, celem podjęcia działań wynikających z art. 92 ust. 1d oraz art. 93 ust. 1 ww. ustawy.

Aktualne wyniki pomiarów dostępne są na portalu jakości powietrza GIOŚ pod adresem: http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current.

Sporządziła:
Joanna Jędras
Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Kielcach

Pliki do pobrania