Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

Komunikat na temat ryzyka przekroczenia norm jakości powietrza na terenie województwa świętokrzyskiego w 2017 roku

W maju b.r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach dokonał analizy wyników pomiarów jakości powietrza, celem określenia, czy istnieje ryzyko przekroczenia norm w 2017 roku.

Analizie poddano wyniki z ostatnich 12 miesięcy, a w przypadku ozonu również dane z 2015 i 2016 roku. Dodatkowo przeanalizowano dane pomiarowe uzyskane jedynie w 2017 roku na stacji mobilnej zlokalizowanej w Solcu-Zdroju.

Analizowane dane z 2017 roku  mają charakter danych wstępnie zweryfikowanych i mogą jeszcze ulec zmianie.        

            Zakres analiz obejmował:

  • pył zawieszony PM10 (średnia 24-godzinna),
  • dwutlenek siarki SO2 (średnia 24-godzinna i średnia 1-godzinna),
  • dwutlenek azotu NO2 (średnia 1-godzinna),
  • ozon O3 (maksymalna dobowa średnia 8-godzinna).

WNIOSKI:

  1. Dla SO2 i NO2 nie stwierdzono ryzyka przekroczenia poziomów dopuszczalnych i alarmowych.
  2. Na stanowiskach pomiarowych: w Kielcach przy ul. Kusocińskiego, Małogoszczu i Starachowicach stwierdzono ryzyko przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10 określonego dla stężeń 24-godzinnych, po uwzględnieniu dozwolonej liczby 35 przekroczeń w roku. Podobne ryzyko występuje również na stacji mobilnej w Solcu-Zdroju, gdyż wyniki z okresu styczeń - kwiecień b.r. wskazują na 27 dób z przekroczeniem poziomu dopuszczalnego pyłu PM10.
  3. Analiza serii pomiarowych ozonu, wykazała, że w Nowinach istnieje ryzyko przekroczenia poziomu docelowego ozonu określonego dla stężeń maksymalnych 8-godzinnych w dobie, po uwzględnieniu dozwolonej liczby 25 przekroczeń w roku.

Informację w sprawie ryzyka wystąpienia przekroczeń norm w 2017 roku  przekazano do Zarządu Województwa Świętokrzyskiego oraz do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, zgodnie z art. 94 ust. 1b i 1c ustawy- Prawo ochrony środowiska.

Wystąpienie ryzyka przekroczenia norm, nakłada na zarząd województwa obowiązek opracowania uchwały w sprawie planu działań krótkoterminowych (PDK). Natomiast wystąpienie przekroczenia norm wiążę się z wdrożeniem działań określonych w PDK.

Wykaz punktów pomiarowych, w których stwierdzono ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 oraz poziomu docelowego ozonu zestawiono w tabelach poniżej.         

Nazwa strefy

Lokalizacja stanowiska pomiarowego, na którym istnieje ryzyko przekroczenia poziomu dopuszczalnego

pyłu PM10

Kod krajowy

stacji

Liczba przekroczeń poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 (50µg/m3) w okresie 01.05.2016-30.04.2017

Liczba przekroczeń poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 (50µg/m3) w okresie 01.01.2017-30.04.2017

Rodzaj pomiaru          A-automatyczny    M-manualny

miasto Kielce

Kielce ul. Kusocińskiego

SkKielKusoci

46

31

M

strefa świętokrzyska

Starachowice, ul. Złota

SkStaraZlota

45

29

M

Małogoszcz,

ul. 11 Listopada

SkMalo11List

41

29

A

Gm. Solec-Zdrój

(stacja mobilna)

SkSolecZdrojMOB

-

27

M

 

Nazwa strefy

Lokalizacja stanowiska pomiarowego, na którym istnieje ryzyko przekroczenia poziomu docelowego ozonu

 

 

 

 

Kod krajowy stacji

Średnia liczba przekroczeń poziomu docelowego O3 (120µg/m3)
w okresie:

01.05.2016-30.04.2017

oraz w 2015 i 2016 roku

Średnia liczba przekroczeń poziomu docelowego O3 (120µg/m3)
w okresie:

01.01.2017-30.04.2017

oraz w 2015 i 2016 roku

Rodzaj pomiaru

A-automatyczny

M- manualny

strefa świętokrzyska

Nowiny ul. Parkowa

SkNowiParkow

29

22

A

Główną przyczyną stwierdzonych podwyższonych stężeń pyłu zawieszonego PM10 jest w opinii WIOŚ w Kielcach emisja z indywidualnych systemów ogrzewania domów zlokalizowanych w otoczeniu stacji pomiarowych oraz niekorzystne warunki klimatyczne w okresie zimowym, które ograniczają intensywność dyspersji zanieczyszczeń w przyziemnej warstwie atmosfery, powodując ich kumulację.

Występowanie wysokich stężeń ozonu w powietrzu rośnie przy wysokich temperaturach powietrza i dużym usłonecznieniu. Główną przyczyną tworzenia się tego zanieczyszczenia jest obecność w powietrzu jego prekursorów czyli tlenków azotu, tlenku węgla i węglowodorów.

Kolejne oceny ryzyka wystąpienia w 2017 roku przekroczeń poziomów dopuszczalnych, docelowych lub alarmowych dla normowanych zanieczyszczeń na obszarze województwa świętokrzyskiego będą przeprowadzane systematycznie i w zależności od wyników tych analiz WIOŚ będzie zamieszczał komunikaty ostrzegawcze na ten temat.

Aktualne wyniki pomiarów uzyskiwanych w ramach Wojewódzkiego Systemu Jakości Powietrza dostępne są na stronie głównej Inspektoratu http://kielce.pios.gov.pl/.