Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Święto OC

Światowy Dzień Obrony Cywilnej (ang. World Civil Defence Day) – święto ustanowione w 1990 r. przez Międzynarodową Organizację Obrony Cywilnej (ang. The International Civil Defence Organisation, ICDO). Dzień ten upamiętnia wejście w życie 1 marca 1972 r. konstytucji ICDO, jako organizacji międzyrządowej.

Światowy Dzień ICDO za cel stawia sobie  popularyzację działalności, propagowanie wśród społeczeństwa wzorców i postaw zachowań w razie wypadków i katastrof, a także uznanie wysiłku, ofiary i dokonań wszystkich służb odpowiedzialnych za zwalczanie klęsk żywiołowych oraz  niesienie pomocy i ratowanie życia ludzkiego.

Zasadniczym celem Międzynarodowej Organizacja Obrony Cywilnej jest usprawnienie funkcjonowania struktur ratownictwa medycznego, obrony cywilnej i ochrony ludności oraz dążenie pośród państw zrzeszonych do propagowania oraz wzmacniania więzi, wymiany informacji i doświadczeń w tym zakresie. Tworzy ona struktury zajmujące się, także poza ochroną ludności cywilnej sferę bezpieczeństwa cywilnego oraz zarządzaniem w sytuacjach kryzysowych. Polska nie jest członkiem ICDO, choć stan prawny przyzwala na funkcjonowanie obrony cywilnej w naszym kraju.

W Polsce

Organizacją obrony cywilnej w Polsce zajmuje się Szef Obrony Cywilnej
Kraju – Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej. Szefem Obrony Cywilnej na poziomie województwa jest wojewoda, na poziomie powiatu lub miasta, na prawach  powiatu – starosta lub prezydent miast, na poziomie gminy – wójt, burmistrz, prezydent miasta. Szefowie  obrony cywilnej gmin realizują zadania w zakresie współpracy, w tym ustalania i nadzoru oraz koordynacji i kierowania przedsięwzięciami obrony cywilnej – szefów obrony cywilnej w instytucjach, u przedsiębiorców, w społecznych organizacjach ratowniczych i w innych jednostkach ratowniczych działających na obszarze gminy.

Obrona cywilna ma na celu ochronę ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny oraz współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu ich skutków.

Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi przeznaczonymi do wykonywania zadań obrony cywilnej są formacje obrony cywilnej, które składać się mogą z  oddziałów obrony cywilnej przeznaczonych do wykonywania zadań ogólnych lub specjalnych oraz innych jednostek tych formacji. Są one tworzone decyzją terenowych organów administracyjnych oraz pracodawców z uwzględnieniem w, szczególności i skali występujących zagrożeń.

Obowiązek obywateli w zakresie obrony cywilnej w, szczególności polega na udziale w szkoleniach w zakresie powszechnej samoobrony, edukacji dla bezpieczeństwa, służbie w obronie cywilnej i innych zadaniach przewidzianych w ustawie z dnia 21 listopada 1967 r.  o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461 – tekst jednolity z późn zm.) oraz przepisach wykonawczych do ustawy, które w praktyce nie wyczerpują wszystkich obszarów obrony cywilnej, a zwłaszcza ochrony ludności. Brak jest spójność przepisów dot. zarządzania kryzysowego tj. ustawy o zarządzaniu kryzysowym z aktami prawnymi obrony cywilnej oraz w sprawach ochrony ludności.

opracował: Włodzimierz Kuszak

Opracowano na podstawie:

  1. „Międzynarodowa organizacja obrony cywilnej–zmierzch czy wschód pod rządami nowego sekretarza Generalnego?” D. Domański, Przegląd Obrony Cywilnej - luty 02.2014.
  2. Ustawia z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (DZ. U. z 2012 r. poz. 461 – tekst jednolity z późn zm.)
  3. Internet strona (pl.wikipedia.org/wiki/Światowy_Dzień_Obrony-Cywilnej)
  4. Źródła własne – Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŚUW
    Kielce – 2014 r.