Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 95 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (Czarna Włoszczowska) X

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Posiedzenie WZZK

Na posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dokonano podsumowania działań podjętych przez zespół w 2008 roku oraz omówiono plan pracy WZZK na 2009 r.

Na posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dokonano podsumowania działań podjętych przez zespół w 2008 roku oraz omówiono plan pracy WZZK na 2009 r.

Podczas posiedzenia Kierownicy Inspektoratów Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej w Ostrowcu Św. i Sandomierzu omówili stan przygotowania obiektów hydrotechnicznych i służb do ochrony przeciwpowodziowej w okresie wiosennych roztopów.

Przedstawiciel Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach omówił stan zaopatrzenia w środki i materiały ochrony przeciwpowodziowej  magazynów przeciwpowdziowych.

Na zakończenie posiedzenia Dyrektor Wydziały Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego przedstawił nowe zadnia realizowane przez WBiZK w zakresie: szacowania strat, bezpieczeństwa energetycznego i paliwowego, infrastryktury krytycznej oraz ratownictwa medycznego.