Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

PATOGEN 2007

W dniach 25-26 września odbyło się wojewódzkie ćwiczenie "Patogen 2007". Tematem ćwiczenia było: „Wystąpienie sytuacji kryzysowej na terenie województwa - koordynacja i przygotowanie obiektów zabezpieczenia przeciwepidemicznego oraz zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt - Patogen 2007"

W dniach 25-26 września odbyło się wojewódzkie ćwiczenie "Patogen 2007". Tematem ćwiczenia było: „Wystąpienie sytuacji kryzysowej na terenie województwa - koordynacja i przygotowanie obiektów zabezpieczenia przeciwepidemicznego oraz zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt - Patogen 2007"

Celem ćwiczenia było:

  1. Dokonanie przeglądu uwarunkowań prawnych w zakresie zarządzania kryzysowego oraz powinności organów administracji rządowej i samorządowej w sytuacji kryzysowej.
  2. Doskonalenie form i trybu współdziałania między organami państwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Weterynaryjnej oraz Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie zwalczania chorób zakaźnych .
  3. Przedstawienie możliwości oraz wskazanie dostępnych  sposobów likwidacji skutków zakażeń i skażeń.
  4. Sprawdzenie działania obsady WCZK oraz  centrów zarządzania kryzysowego miasta Kielce, powiatu kieleckiego, powiatu koneckiego, powiatu włoszczowskiego - w zakresie przyjmowania sygnałów i komunikatów oraz przekazywania informacji do gminnych ogniw reagowania kryzysowego.

Ćwiczenie przeprowadzono w dwóch etapach:
W I etapie - grze decyzyjnej (25 września) - uczestniczyli: Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego, Prezydent Miasta Kielce, Starosta Kielecki, Starosta Konecki, Starosta Włoszczowski i Powiatowy Lekarz Weterynarii z Włoszczowy.
W II etapie - treningu obsad centrów zarządzania kryzysowego w oparciu  o plan podawania wiadomości (26 września) - uczestniczyli: Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego; powiatowe centra zarządzania kryzysowego w Kielcach, Końskich, Włoszczowie; gminne centra zarządzania kryzysowego z obszaru powiatu kieleckiego, koneckiego i włoszczowskiego.

Podczas ćwiczenia zrealizowano następujące zagadnienia szkoleniowe:

  • Zapoznano z uwarunkowaniami prawnymi w zakresie zarządzania kryzysowego oraz powinnościami organów administracji rządowej i samorządowej w sytuacjach kryzysowych.
  • Dokonano oceny sytuacji oraz  opracowano projekty  rozporządzeń, decyzji w celu szybkiej likwidacji choroby zakaźnej.
  • Ustalono formy i treści komunikatów uprzedzających o zagrożeniach zakażeniami.
  • Przeprowadzono trening obsady powiatowych i gminnych centrów zarządzania kryzysowego.