Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 95 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (Czarna Włoszczowska) X

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Narada roczna

Odbyła się roczna narada z zakresu zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej z szefami obrony cywilnej powiatów z udziałem kierowników zespolonych i niezespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich, dyrektorów wydziałów i jednostek podległych ŚUW oraz organizacji pozarządowych.

Odbyła się roczna narada z zakresu zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej z szefami obrony cywilnej powiatów z udziałem kierowników zespolonych i niezespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich, dyrektorów wydziałów i jednostek podległych ŚUW oraz organizacji pozarządowych. Naradę poprowadził Lech Janiszewski - Wicewojewoda Świętokrzyski .

Na naradzie:  

  • oceniono realizację zadań za 2006 r. oraz zasadnicze cele i priorytetowe kierunki, zadania w zakresie ochrony ludności obrony cywilnej w 2007 roku,
  • przedstawiono aktualny stan zabezpieczenia dużych budowli przed następstwami opadów śniegu,
  • omówiono przygotowanie jednostek staży pożarnej do działań przeciwpowodziowych,
  • zaprezentowano siły i środki policji przewidywane do realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa porządku publicznego oraz ochrony ludności w sytuacji powodzi,
  • omówiono stan urządzeń, budowli zbiorników wodnych mających wpływ na ochronę przed powodzią oraz zaopatrzenie w środki ochrony przeciwpowodziowej,
  • podczas dyskusji przedstawiono problematykę zabezpieczenia województwa przed potencjalnym zagrożeniem ptasią grypą.