Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 95 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (Czarna Włoszczowska) X

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

SZKOLENIE OBRONNE KIEROWNICZEJ KADRY

Przeprowadzono teoretyczne szkolenie obronne z kierowniczą kadrą jednostek wojewódzkiej administracji zespolonej.

Przeprowadzono teoretyczne szkolenie obronne z kierowniczą kadrą jednostek wojewódzkiej administracji zespolonej.

Podczas szkolenia omówiono:

  • Charakterystykę zagrożeń obszaru województwa. Ich wpływ na realizację zadań obronnych przez urząd wojewódzki i jednostki organizacyjne wojewódzkiej administracji zespolonej. Zasady i zakres współpracy organów.
  • Gotowość obronną państwa. Przedsięwzięcia i procedury pogotowia obronnego. Zasady ich realizacji w urzędach administracji publicznej województwa.
  • Przygotowanie i funkcjonowanie wojewódzkiego podsystemu kierowania obronnością. Organizację, strukturę, wyposażenie i funkcjonowanie stanowisk kierowania organów administracji publicznej województwa.

Na zakończenie szkolenia sprecyzowano zakres zadań wynikających z wytycznych do szkolenia i działalności obronnej oraz zarządzenia w sprawie organizacji systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w województwie.