Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 95 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (Czarna Włoszczowska) X

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

"Szpital 2004"

Realizując postanowienia wynikające z rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu tworzenia gminnego zespołu reagowania, powiatowego i wojewódzkiego zespołu reagowania kryzysowego oraz Rządowego Zespołu Koordynacji Kryzysowej i ich funkcjonowania, a także potrzeby związane ze szkoleniem Wojewódzkiego Zespołu Reagowania Kryzysowego i jednostek działających w ramach krajowego systemu ratowniczo gaśniczego oraz ochrony zdrowia - Wojewoda Świętokrzyski postanowił przeprowadzić w dniu 21 kwietnia 2004 r. ćwiczenie sprawdzające i doskonalące wojewódzki system reagowania kryzysowego pod kryptonimem „SZPITAL 2004".

Pod kierunkiem Szefa Wojewódzkiego Zespołu Reagowania Kryzysowego - Wicewojewody Świętokrzyskiego, kierownicy instytucji związani z bezpieczeństwem w województwie dokonali okresowej analiz najważniejszych problemów związanych z doskonaleniem elementów systemu reagowania kryzysowego oraz metod zapobiegania i likwidacji skutków potencjalnych zagrożeń.

Ćwiczenie przeprowadzono w dwóch etapach:

I etap ćwiczenia - został przeprowadzony w godzinach dopołudniowych 21 kwietnia 2004 r. w formie gry decyzyjnej, prowadzonej podczas posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu Reagowania Kryzysowego, które odbyło się w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim. Komendant Wojewódzki PSP, Komendant Wojewódzki Policji omówili możliwości zapobiegania oraz likwidacji skutków potencjalnych zagrożeń w województwie świętokrzyskim, uwzględniając zdarzenia wynikające z założenia do ćwiczenia. Ponadto uczestnicy gry zostali zapoznani ze stanem zorganizowania systemu zarządzania kryzysowego oraz możliwością prowadzenia działań zapewniających porządek i bezpieczeństwo na terenie miasta Kielce, a także z „Planem ewakuacji Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach na wypadek nadzwyczajnych zagrożeń i zdarzeń".

II etap ćwiczenia (działania ratownicze oraz utrzymanie bezpieczeństwa i porządku w rejonie zagrożenia) w formie pokazu przeprowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki Państwowej Straży Pożarnej we współdziałaniu z siłami ratowniczo-ochronnymi Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego, Policji, służb sanitarnych - został przeprowadzony 21 kwietnia 2004 roku w godzinach 12.10 - 13.30 na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego przy ul. Grunwaldzkiej 45.