Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

W dniu 25 stycznia odbyła się "Narada z udziałem przewodniczących powiatowych komisji lekarskich, przewodniczących i sekretarzy powiatowych komisji poborowych oraz wojskowych komendantów uzupełnień i ich przedstawicieli powołanych do składów powiatow

Na naradzie:
- oceniony przebieg i wyniki poboru w 2004 r.,
- dokonano analizy orzecznictwa wojewódzkiej i rejonowych komisji lekarskich,
- oceniono współpracę organów administracji wojskowej z organami administracji rządowej i samorządowej w przeprowadzeniu poboru,
- przedstawiono zasady prowadzenia poboru w 2005 r.