OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 165 - Upał (stopień 2) X

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Ćwiczenia terenowe

Gra obronna, której celem głównym było doskonalenie procesu kierowania realizacją zadań obronnych w sytuacji podwyższania gotowości obronnej państwa w ramach systemu kierowania bezpieczeństwem na terenie województwa świętokrzyskiego odbyła się w Sandomierzu. W wydarzeniu wziął udział Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz.

Zgodnie z „Planem zamierzeń pozamilitarnych przygotowań obronnych w województwie świętokrzyskim na 2023 rok” dla kadry kierowniczej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, administracji zespolonej oraz służb w Sandomierzu odbyła się gra decyzyjna, która prowadzona była w oparciu o założoną sytuację, której jednym z elementów było zagrożenie spowodowane przez ulewne deszcze, powodujące szybkie podniesienie się poziomu wody w dorzeczu górnej Wisły, między innymi w rejonie Sandomierza.

Głównym celem ćwiczeń było doskonalenie umiejętności kompleksowej oceny złożonych problemów natury polityczno-militarnej, a także poszukiwania rozwiązań tych problemów, rozwijanie pewności działania i wzajemnego zrozumienia w ramach zespołów zadaniowych, zobrazowanie uczestnikom gry przebiegu procesu decyzyjnego na stanowisku kierowania.

Podczas gry uczestnicy identyfikowali zagrożenia województwa oraz ich skutki, wypracowywali wnioski w zakresie głównych kierunków doskonalenia obrony narodowej w województwie, określali potrzeby w zakresie technik współdziałania poszczególnych elementów obrony narodowej w sytuacji kryzysowej.

Zajęcia w terenie to również doskonalenie procedur w sferze kierowania obroną i zarządzania kryzysowego, włączając w to proces podejmowania decyzji przez wojewodę, doskonalenie zdolności reagowania i dostosowywania się do potencjalnej sytuacji kryzysowej, w której możliwe jest zastosowanie wszystkich środków państwowych (z siłami zbrojnymi włącznie) oraz organizacji pozarządowych.

W ramach części praktycznej gry obronnej jej uczestnicy zostali zapoznani z infrastrukturą przeciwpowodziową Sandomierza (brama przeciwpowodziowa, przepompownia Koćmierzów, wały przeciwpowodziowe) oraz obiektem zagrożonym powodzią – Huta szkła „Pilkington”.

Kolejnym etapem szkolenia były zagadnienia obejmujące następujące tematy: Legionella, jako zagrożenie i wyzwanie dla zdrowia publicznego, katastrofy budowlane i utrzymanie obiektu budowlanego, zwalczanie grypy ptaków - ćwiczenia symulacyjne - współdziałanie służb podległych wojewodzie, sfałszowane produkty lecznicze oraz nielegalny obrót lekami – realne zagrożenie, przeciwdziałanie nielegalnym praktykom w zakresie gospodarki odpadami w kontekście wystąpienia potencjalnych zdarzeń kryzysowych.