Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 29 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (Nida od ujścia Czarnej Nidy do ujścia) X

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Wojewoda podsumował rok

Rok pracy Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, a szczególnie działania związane z przekazywaniem środków w ramach rządowych programów oraz zwalczaniem COVID-19 i pomocą na rzecz uchodźców z Ukrainy, podsumował wojewoda Zbigniew Koniusz.

Do spraw, którymi urząd wojewódzki się zajmuje, doszło w 2022 roku wiele nowych wyzwań – to dalsze poczynania zmierzające do opanowania epidemii covid, a na to nałożyła się wojna na Ukrainie i światowy kryzys. Działalność urzędu to 3 miliardy złotych wydane w roku 2022 na różne działania, zarówno te wpisane statutowo, jak i na rządowe programy czy fundusze celowe. Dodatkowy wolumen środków to pomoc dla uchodźców z Ukrainy – powiedział wojewoda podczas konferencji prasowej. – Zadania, które spłynęły na Świętokrzyski Urząd Wojewódzki są pokłosiem tego, że rząd ma bardzo jednoznaczną i czytelną politykę społeczną. Stąd te wszystkie programy społeczne, które kontynuowaliśmy i będziemy kontynuować. Tworzone są także nowe instrumenty i nowe rozwiązania - po to, aby dostosować politykę rządu do oczekiwań społecznych – podkreślił Zbigniew Koniusz.

O szczegółach podejmowanych w ubiegłym roku działań mówili dyrektorzy wydziałów urzędu wojewódzkiego: spraw obywatelskich i cudzoziemców, polityki społecznej i zdrowia, infrastruktury i rozwoju oraz bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego.

Rok 2022 był najbardziej intensywnym w historii obsługi klientów ubiegających się o dokument paszportowy. Wybuch konfliktu zbrojnego na Ukrainie zapoczątkował lawinowy wzrost osób wnioskujących o paszport. Oddział Obsługi Paszportowej obsłużył rekordową liczbę blisko 100 tysięcy osób. Rekordowa była także liczba złożonych wniosków o legalizację pobytu przez cudzoziemców – w 2022 r. wpłynęło ponad 4700 takich dokumentów.

Wydarzeniem mającym znaczny wpływ na sposób obsługi interesantów była zmiana ustawy paszportowej, wraz z wprowadzeniem Rejestru Dokumentów Paszportowych. Postępująca cyfryzacja ma za zadanie usprawnianie funkcjonowania rejestrów centralnych. Odchodzimy od wypełniania wniosku paszportowego odręcznie. Jest on generowany w systemie przez urzędnika, a następnie podpisywany przez obywatela na urządzeniu służącym do pobierania odręcznego podpisu cyfrowego.

Od sierpnia 2022 r. na wojewodów zostały ponadto nałożone zadania dotyczące składania wniosków o przyznanie Karty Polaka, przedłużenia jej ważności, zmiany danych posiadacza karty czy wydania duplikatu. Po wybuchu wojny na Ukrainie nastąpił wyraźny wzrost liczby wniosków o pobyt stały z tytułu Karty Polaka oraz o przyznanie świadczenia pieniężnego.

W ubiegłym roku realizowanych było szereg programów z zakresu polityki społecznej, na których wykonanie przekazano świętokrzyskim samorządom rządowe środki.  W ramach Funduszu Solidarnościowego były to programy: Opieka wytchnieniowa, Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej i Centra opiekuńczo-mieszkalne.

Wsparcie przekazano także w ramach: programu „Senior+”, Programu Kompleksowego Wsparcia dla Rodzin „Za życiem”, projektu FAMI „Świętokrzyskie dobre sąsiedztwo dla Ukrainy” (ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji”), programu „Opieka 75+”, programu „Asystent rodziny”, Programu Rozwoju Rodzinnych Domów Pomocy, programu „Korpus wsparcia seniorów” oraz Funduszu Pomocy. Łączna wysokość otrzymanych środków finansowych w 2022 r. to 175 869 179 zł.

Świętokrzyskie samorządy otrzymywały także rządowe pieniądze na inwestycje infrastrukturalne. Ponad 31 mln 670 tys. zł przekazano w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, którego głównym celem jest przywracanie połączeń autobusowych do rejonów, w których komunikacja zbiorowa nie funkcjonuje lub jest niewystarczająca. Dzięki temu w regionie utworzono 325 nowych linii o łącznej długości 11 267 km.

Dofinansowanie w wysokości 190 679 608 zł przekazano w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, dzięki czemu samorządy mogły wyremontować łącznie 219 km dróg na swoim terenie. Do regionu trafiły także środki na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych. Z tego wsparcia – łącznie 12 466 835 zł – skorzystało 12 samorządów.

Prawie 560 tys. zł dotacji przekazano na Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+”, którego celem jest zwiększenie dostępności miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów. Niemal 830 mln zł to środki finansowe przekazane w 2022 r. gminom na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – z czego prawie 600 mln zł to wsparcie dla gospodarstw domowych w województwie w ramach ustawy o dodatku węglowym, a niemal 126,5 mln zł to wypłata świadczeń w oparciu o ustawę o dodatku osłonowym.

Prawie 173 mln zł to wydatki w ramach działań Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŚUW. Na zapewnienie pomocy uchodźcom uciekającym przed konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy przekazano 45 mln 862 tys. zł. Wojewoda w ubiegłym roku zapewniał uchodźcom: zakwaterowanie wraz z wyżywieniem, transport do miejsc zakwaterowania, finansował przejazdy środkami transportu publicznego, zapewniał środki czystości i higieny osobistej. Zorganizował Punkt Informacyjny i Recepcyjny oraz punkt zbiórki darów (na te zadania przekazano łącznie 41 342 687 zł z Funduszu Pomocy). Ponadto z magazynu wydano asortyment rzeczowy wspomagający udzielaną pomoc o wartości 4 519 455 zł.

Na przeciwdziałanie COVID-19 z zasobów magazynowych do szpitali i innych podmiotów wydano asortyment ochrony indywidualnej o łącznej wartości 5 405 898 zł (maski, kombinezony, rękawice, czepki, fartuchy, płyny do dezynfekcji, pulsoksymetry) oraz użyczono pozyskany sprzęt medyczny o łącznej wartości 14 303 996 zł.

W ramach rządowego Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024 dziewięć projektów z województwa świętokrzyskiego uzyskało pozytywną rekomendację MSWiA na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 855 155 zł. Na finansowanie Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne przekazano 96 mln 312 tys. zł, na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w ramach wykonywania zadań obronnych wydatkowano 2 mln 865 tys. zł, a na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w powiatach – ponad 809 tys. zł.