Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Wojewódzkie Ćwiczenie Obronne pk. GOŁOBORZE-22

Zgodnie z „Planem szkolenia obronnego w województwie świętokrzyskim na 2022 r.” w dniach 20-22 września 2022 r. przeprowadzane są Wojewódzkie Ćwiczenie Obronne pk. GOŁOBORZE-22. Celem ćwiczenia jest sprawdzenie w warunkach wyższych stanów gotowości obronnej państwa, zdolności wsparcia Sił Zbrojnych RP i sojuszniczych sił wzmocnienia, przez wydzielone wojewódzkie struktury podsystemu niemilitarnego, w tym przez administrację publiczną

Obszar ćwiczenia obejmuje teren województwa świętokrzyskiego, w tym powiatów: grodzki - miasto Kielce, buskiego, kazimierskiego, staszowskiego, opatowskiego oraz miejsca dyslokacji i pracy organów administracji publicznej i przedsiębiorców, na których nałożono obowiązek realizacji zadań obronnych, w tym jednostek ochrony zdrowia.

Zakres przedmiotowy ćwiczenia obejmował będzie planowanie, organizację i realizację zadań obronnych i zarządzania kryzysowego przez organy administracji rządowej i samorządowej, wydzielone siły i środki: Sił Zbrojnych RP, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz inne elementy pozamilitarnych struktur obronnych województwa w warunkach współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa państwa.