Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Narada z premierem

W wideokonferencji z premierem Mateuszem Morawieckim uczestniczył wojewoda Zbigniew Koniusz.

Wirtualna narada, z udziałem kierownictwa resortów spraw wewnętrznych i administracji oraz infrastruktury, a także komendy głównej Państwowej Straży Pożarnej, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz wojewodów, poświęcona była sprawom zarządzania kryzysowego w związku z ewentualnością wystąpienia zagrożenia powodziowego.
W wideokonferencji uczestniczyli także komendanci wojewódzcy straży pożarnej oraz dyrektorzy właściwych terytorialnie Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej.