Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Bezpieczeństwo paliwowe

W dniu 16 grudnia 2019 r. odbyło się organizowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, seminarium nt. Wojewódzkiego planu wprowadzenia ograniczeń w zakresie obrotu paliwami i zmniejszenia zużycia paliw przez odbiorców w województwie świętokrzyskim.

Seminarium poświęcone było tematyce energetycznej z sektora naftowego, czyli obszaru bardzo ważnego z punktu widzenia funkcjonowania gospodarki naszego kraju.

Skuteczne działania w tym zakresie wymagają ścisłej współpracy wojewody z administracją samorządową oraz służbami zespolonymi. Seminarium skierowane było do pracowników urzędów gminy z województwa świętokrzyskiego w celu zapoznania z działaniami możliwymi do podjęcia oraz procedurami przeciwdziałajacymi skutkom kryzysu paliwowego w szczególnosci zapobieganiu przerwom w dostawach paliw.

W sprawie łagodzenia skutków trudności w dostawach ropy naftowej i produktów naftowych strategicznymi rozwiązaniami prawnymi jest ustawa o zapasach ropy naftowej oraz rozporządzenia wykonawcze, która reguluje m.in. system zapasów interwencyjnych oraz wskazuje zasady postępowania w sytuacjach wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa.

Tworzenie i utrzymywanie rezerw i zapasów obowiązkowych paliw przez producentów i handlowców oraz Agencję Rezerw Materiałowych stanowi jeden z kluczowych elementów zapewnienia bezpieczeństwa paliwowego państwa.

W sytuacji gdy te rozwiązania będą niewystarczające, ustawa przypisała również zadania wojewodom, którzy odpowiedzialni za sprawne wdrożenia planów działań na obszarze województwa, mających na celu wdrożenie ograniczeń popytu na paliwa.