Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 95 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (Czarna Włoszczowska) X

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Razem bezpieczniej

O naborze projektów do dofinansowania w ramach programu „Razem bezpieczniej” na 2018 rok poinformowała wojewoda Agata Wojtyszek. Wnioski można składać do 21 maja.

O dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki samorządowe oraz organizacje pozarządowe. Wysokość dofinansowania, w zależności od zasięgu planowanych działań, wynosi od 25 tys. do 100 tys. zł. Wymagany wkład własny wnioskodawcy to minimum 20 % kosztu zadania.

Zgłaszane projekty zadań publicznych powinny wpisywać się w cztery szczegółowe cele programu: „Bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa”, „Bezpieczne przejścia dla pieszych”, „Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży”, a także „Edukacja dla bezpieczeństwa”.

Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020 jest kontynuacją programu z lat 2016-2017. W poprzedniej edycji województwo świętokrzyskie zrealizowało szereg projektów - w roku 2016 było to 5 projektów, a w 2017 roku - 12 projektów (to najlepszy wynik w skali kraju łącznie z województwem warmińsko-mazurskim).
Realizacja zadań przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa w społecznościach lokalnych poprzez wzrost bezpieczeństwa w miejscach publicznych, wzrost świadomości mieszkańców na temat bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej oraz wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, wzrost poczucia bezpieczeństwa i umiejętności reagowania w sytuacjach zagrożenia oraz wiele efektów tzw. „twardych” – rozbudowa systemów monitoringu wizyjnego, zakupy defibrylatorów, modernizacja przejść dla pieszych, itp.

Gośćmi konferencji prasowej wojewody byli parlamentarzyści: senator Krzysztof Słoń i poseł Michał Cieślak oraz Komendant Wojewódzki Policji insp. Dariusz Augustyniak i zastępca Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej bryg. Tomasz Bajerczak.

Szczegółowe informacje o programie