Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

REKOMENDACJE MRÓZ

REKOMENDACJE DLA ADMINISTRACJI
  • Identyfikacja, stała kontrola oraz transport ciepłych posiłków do miejsc przebywania osób bezdomnych.
  • Koordynacja współpracy Policji i Straży Miejskiej z przedstawicielami noclegowni i schronisk.
  • Bezwzględny transport osób znajdujących się w stanie po spożyciu alkoholu do izb wytrzeźwień.
  • W warunkach zagrożenia życia lub zdrowia transport osób znajdujących się w stanie po spożyciu alkoholu do noclegowni lub schronisk w celu zapewnienia komfortu termicznego.
  • Włączenie w skład zespołu interwencyjnego ratownika medycznego (ocena stanu zdrowia, pomoc na miejscu, podejmowanie decyzji o przewiezieniu do szpitala).
  • Izby przyjęć i centra ratunkowe nie powinny wypisywać osób bezdomnych w godzinach nocnych (kontakt z Policją lub SM celem przewiezienia do schroniska lub noclegowni).
  • Aktywizowanie ośrodków pomocy społecznej celem wsparcia osób które nie są w stanie zapewnić należytego ogrzewania własnego lokalu.
  • Propagowanie wśród lokalnych społeczności poczucia obowiązku informowania właściwych służb lub inspekcji o osobach będących w bezpośrednim stanie zagrożenia życia lub zdrowia.
REKOMENDACJE DLA SŁUŻB
  • W przypadku utrudnień/zagrożeń powstałych w ruchu lądowym, wodnym lub lotniczym zapewnienie sprawnego przekazywania informacji o przebiegu i prognozie rozwoju/zakończenia zdarzenia dla osób, które nie biorą bezpośredniego w nim udziału (np. kierowców stojących w korku lub podróżnych w unieruchomionym pociągu). W pragmatyce działań służb należy uwzględnić ewentualną obsługę osób narażonych pośrednio na negatywne skutki powstałych zakłóceń.
  • Wszystkie służby kryzysowe powinny wykorzystywać w jak najszerszym zakresie środki masowego przekazu oraz media społecznościowe w celu informowania i ostrzegania ludności o możliwych poważnych utrudnieniach w transporcie.

INFORMACJE DOTYCZĄCYE SEZONOWYCH ZAGROŻEŃ ORAZ SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ICH WYSTĄPIENIA