Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 95 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (Czarna Włoszczowska) X

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

MSWIA przypomina o możliwości uzyskania pomocy dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku skutków silnych wiatrów i intensywnych opadów deszczu

W związku z ostatnimi zdarzeniami pogodowymi o charakterze klęsk żywiołowych istnieje możliwość ubiegania się o środki finansowe z rezerwy celowej budżetu państwa m.in. na wypłatę zasiłków celowych dla poszkodowanych rodzin lub osób samotnie gospodarujących, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w której nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb bytowych w oparciu o własne zasoby. Kwota zasiłku wynosi do 6 tys. zł. Dodatkowo, w zależności od skali zniszczenia powstałego w gospodarstwie domowym pomoc może być również przyznawana na remont budynku lub lokalu mieszkalnego w kwocie nie większej niż 200 tys. zł, a w przypadku budynków gospodarczych w łącznej kwocie nie przekraczającej 100 tys. zł. Pomoc musi być poprzedzona szczegółową analizą potrzeb osób i rodzin poszkodowanych. Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek zwraca się do wszystkich gmin woj. świętokrzyskiego o pilne oszacowanie strat i określenie zapotrzebowania na pomoc finansową. W przypadku powstania strat prosimy o wypełnienie tabel i przesłanie na adres sekretariat.wir@kielce.uw.gov.pl dzisiaj do godz. 11.00. W kolejne dni informacje aktualizujące należy przekazywać do godz. 8.00. Dane z gmin będą podstawą do wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o uruchomienie środków z rezerwy dla mieszkańców woj. świętokrzyskiego.

Pliki do pobrania