Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 95 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (Czarna Włoszczowska) X

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Regionalne forum

W dniach 22-23 czerwca 2017 roku odbyło się Regionalne Forum Ochrony Infrastruktury Krytycznej Województwa Świętokrzyskiego zorganizowane przez Wojewodę Świętokrzyskiego.

Celem forum było przybliżenie tematyki infrastruktury krytycznej i zainicjowanie wzajemnej współpracy administracji publicznej i operatorów infrastruktury krytycznej, a w sytuacjach powstania zagrożeń zapewnienie wsparcia przy odtwarzaniu infrastruktury krytycznej zlokalizowanej w województwie świętokrzyskim.

Podczas Forum poruszono kwestie występujących problemów prawnych funkcjonowania infrastruktury krytycznej z systemu zaopatrzenia w energię, surowce energetyczne i paliwa w sytuacjach pojawienia się zagrożeń.

Działająca sprawnie, w sposób niezakłócony infrastruktura krytyczna ma wpływ na życie obywateli, funkcjonowanie administracji publicznej oraz gospodarki i bezpieczeństwo państwa.

Do osiągnięcia wspomnianych celów niezbędna jest integracja w zakresie współpracy środowisk odpowiedzialnych za ochronę infrastruktury krytycznej oraz zapewnienie merytorycznej wiedzy o jej funkcjonowaniu.

W przedsięwzięciu prowadzonym w imieniu Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego uczestniczyli przedstawiciele: Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Biura pełnomocnika ds. Infrastruktury Strategicznej, przedstawiciele wojewódzkiego szczebla administracji rządowej w województwie świętokrzyskim (inspekcji straży i służb), Urzędu Marszałkowskiego, jednostek samorządu terytorialnego (gmin i powiatów, na terenie których zlokalizowana jest infrastruktura krytyczna), oraz operatorów infrastruktury krytycznej. W forum uczestniczyli także pracownicy Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

W drugiej części organizowanego forum operatorzy infrastruktury krytycznej umożliwili uczestnikom zwiedzanie wybranych obiektów infrastruktury krytycznej zolkalizowanej w województwie świętokrzyskim celem zidentyfikowania współzależności pomiędzy tymi obiektami.

Zgodnie z zapisami Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej zadaniem wojewody jest organizowanie regionalnych forów ochrony infrastruktury krytycznej, które gromadzą przedstawicieli administracji publicznej oraz operatorów infrastruktury krytycznej. Infrastruktura krytyczna zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym infrastruktura krytyczna to systemy oraz wchodzące w ich skład powiązane ze sobą funkcjonalnie obiekty, w tym obiekty budowlane, urządzenia, instalacje, usługi kluczowe dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli oraz służące zapewnieniu sprawnego funkcjonowania administracji publicznej, a także instytucji i przedsiębiorców.