Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

Bezpieczna zima 2007/2008

WNIOSKI
z posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
w dniu 16.10.2007 r.
w sprawie bezpieczeństwa i ochrony ludności w okresie zimy 2007/2008 oraz bezpieczeństwa w środkach komunikacji publicznej

W posiedzeniu, udział wzięli członkowie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego odpowiedzialni za działania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym również w środkach komunikacji publicznej oraz za przygotowanie infrastruktury placówek świadczących kompleksowe usługi pomocy społecznej dla osób ubogich, bezdomnych i zagrożonych bezdomnością, a także zapewniający bezpieczny wypoczynek dzieci
i młodzieży podczas ferii.

Z wystąpień członków zespołu wynika, że głównymi zadaniami powinno być:

 1. Zwiększenie przez Policję wspólnie z Inspekcją Transportu Drogowego i Służbą Ochrony Kolei nadzoru nad bezpieczeństwem ruchu na drogach i kolei w dniach 1 i 11 listopada, 25-26 grudnia oraz w okresie ferii zimowych, a także:
  • ustalanie i rozpoznanie miejsc, w których mogą znajdować się osoby potrzebujące pomocy oraz informowanie ośrodków pomocy społecznej o wyżej wymienionych osobach;
  • zapewnienie służbom patrolowym i dyżurnym jednostek policji bazy danych
   o miejscach, w których potrzebujący mogą otrzymać pomoc;
  • doprowadzanie osób nietrzeźwych przebywających na wolnym powietrzu do miejsc zamieszkania, noclegowni lub izb wytrzeźwień.
 2. Opracowanie przez Kuratorium Oświaty aktualnego wykazu placówek wypoczynku zimowego zlokalizowanych na terenie województwa, organizujących obozy i kolonie oraz przesłanie do dyrektorów szkół w województwie świętokrzyskim komunikatu o potrzebie zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w czasie zimy, szczególnie w okresie ferii zimowych.
 3. Dokonanie kwalifikacji przez Państwową Straż Pożarną wytypowanych obiektów do wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii oraz przeprowadzenie instruktaży w zakresie ewakuacji z obiektu i posługiwania się sprzętem przeciwpożarowym.
 4. Powiadomienie zarządców i właścicieli obiektów wielkopowierzchniowych przez powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego o konieczności odśnieżania zalegających na połaciach dachowych warstw śniegu i sopli oraz dokonania przeglądu stanu technicznego tych obiektów.
 5. Opracowanie oraz rozwieszenie w miejscach publicznych (dworce PKP, PKS, w rejonie ogródków działkowych, na tablicach informacyjnych osiedli i w placówkach pomocy społecznej itp.) plakatów - „Placówki świadczące usługi na rzecz bezdomnych w województwie świętokrzyskim 2007/2008" tak, aby osoby potrzebujące pomocy w okresie zimy miały dostęp do informacji o miejscu i formie świadczonej usługi.

Ponadto, istotą stałego sprawnego reagowania na zagrożenia w okresie zimy jest utrzymanie w aktualności wykazów adresów, numerów telefonów - w tym także numerów telefonów komórkowych - zespołów kryzysowych funkcjonujących w województwie oraz bieżące informowanie Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego o sytuacji i podejmowanych działaniach.