Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego substancji w powietrzu - PM2,5

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

POZIOM 1

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego substancji w powietrzu

 

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMÓW DOPUSZCZALNYCH

Zagrożenie

Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego (20 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu.

Data wystąpienia

24.09.2021 r.

Przewidywany czas trwania ryzyka

Od dnia 24.09.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

Przyczyny

Emisja z sektora bytowo-komunalnego szczególnie w okresie grzewczym, emisja ze źródeł przemysłowych, wzmożony ruch samochodów.

Rok 2021

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM2,5

Analiza wyników pomiarów pyłu zawieszonego PM2,5 ze stacji PMŚ w Busku-Zdroju oraz Opatowie za okres od 14.09.2020 r. do 13.09.2021 r. wskazuje na ryzyko przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM2,5 na terenie powiatu buskiego oraz powiatu opatowskiego.

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM2,5

Ludność zamieszkująca obszar, na którym w 2021 r. istnieje ryzyko przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM2,5: ok. 123 tys. mieszkańców.

 

INFORMACJE O ZAGROŻENIU

Wrażliwe grupy ludności

  • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób sercowo-naczyniowych (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),
  • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc),
  • osoby starsze, kobiety w ciąży oraz dzieci,
  • osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.

Możliwe negatywne
skutki dla zdrowia

Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie.

Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy.

Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych.

Zalecane środki ostrożności

W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.

Zaleca się również:

- zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi,

- prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego.

 

DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ

Zakres działań

Działania określone dla OSTRZEŻENIA przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w Planie działań krótkoterminowych (PDK), który stanowi integralną część Programu ochrony powietrza (POP) http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/legalact/2020/2615/, czyli:

  • zalecenie rezygnacji z korzystania z kominków opalanych drewnem w przypadku, jeżeli nie jest to jedyne źródło ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych,
  • zalecenie niestosowania dmuchaw do sprzątania liści.

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Data wydania

24.09.2021 r.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2020, poz.1219 z późn. zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia
    2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 r. poz. 1031) ze zmianami (Dz. U. 2019 r. poz. 1931).

Źródła danych

Państwowy Monitoring Środowiska - dane z systemu monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Opracowanie

Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Kielcach

Publikacja

Portal Jakości Powietrza GIOŚ – Informacje Regionalne http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/13 .