OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 48 - Przymrozki X

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

Powiadomienie o przekroczeniu średniodobowego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

Powiadomienie o przekroczeniu średniodobowego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

 

INFORMACJE O PRZEKROCZENIU POZIOMU DOPUSZCZALNEGO

Zagrożenie

Przekroczenie średniodobowego poziomu dopuszczalnego (ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Data wystąpienia

01.04.2021 r.

Stężenia dobowe pyłu PM10
na stacjach

Przekroczenie średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 wystąpiło na stacji w Nowinach (SkNowiParkow);

Wartość maksymalna spośród 36 stężeń dobowych pyłu zawieszonego PM10 ponad normę wynosi 126,96 µg/m3.

Obszar przekroczenia

Obszar przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 obejmuje powiat kielecki.

Ludność narażona

Liczba mieszkańców obszaru, na którym wystąpiło przekroczenie średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10: ok. 211 tys.

Przyczyny

Emisja z sektora bytowo-komunalnego szczególnie w okresie grzewczym, emisja ze źródeł przemysłowych, wzmożony ruch samochodów.

 

INFORMACJE O ZAGROŻENIU

Wrażliwe grupy ludności

 • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób sercowo-naczyniowych (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),
 • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc),
 • osoby starsze, kobiety w ciąży oraz dzieci,
 • osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.

Możliwe negatywne skutki
dla zdrowia

Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie.

Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy.

Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych.

 

DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA WYSTĄPIENIA PRZEKROCZEŃ DOBOWYCH PYŁU PM10

Zakres działań

Działania określone dla OSTRZEŻENIA przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w Planie działań krótkoterminowych (PDK), który stanowi integralną część Programu ochrony powietrza (POP) http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/legalact/2020/2615/, czyli:

 • zalecenie rezygnacji z korzystania z kominków opalanych drewnem w przypadku, jeżeli nie jest to jedyne źródło ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych,
 • zalecenie niestosowania dmuchaw do sprzątania liści.

Zalecane środki ostrożności

W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.

Zaleca się również:

 • zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi,

prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego.

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Data wydania

02.04.2021 r.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2020, poz.1219 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia
  2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 r.  poz. 1031) ze zmianami (Dz. U. 2019 r.  poz. 1931).

Źródła danych

Państwowy Monitoring Środowiska – dane z systemu monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Analiza danych pomiarowych oparta jest o pomiary wstępnie zweryfikowane. Ostateczne dane wskazujące wystąpienie przekroczenia w roku poprzednim zawiera roczna ocena jakości powietrza, wykonywana do 30 kwietnia za rok poprzedni.

Opracowanie

Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska 
Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Kielcach

Publikacja

Portal Jakości Powietrza GIOŚ – Ostrzeżenia  http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/warnings/permissible

Portal Jakości Powietrza GIOŚ – Informacje Regionalne http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/13 .