Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

Komunikat na temat ryzyka przekroczenia norm jakości powietrza na terenie województwa świętokrzyskiego w 2019 roku

W dniu dzisiejszym, w wyniku analiz pomiarów jakości powietrza uzyskanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, określono, czy istnieje ryzyko przekroczenia norm w 2019 roku.

Analizie poddano wyniki z ostatnich 12 miesięcy, a w przypadku ozonu również dane z 2017 i 2018 roku.

Zakres analiz obejmował:

  • pył zawieszony PM10 (średnia 24-godzinna);
  • dwutlenek siarki SO2 (średnia 1-godzinna oraz średnia 24-godzinna);
  • dwutlenek azotu NO2 (średnia 1-godzinna);
  • ozon O3 (maksymalna dobowa średnia 8-godzinna).

Analizowane dane z 2019 roku maja charakter danych wstępnie zweryfikowanych. Zostaną one ostateczne zweryfikowane do 31 marca 2020 r. i dopiero wtedy a ich podstawie będzie można wyciągać ostateczne wnioski.

WNIOSKI:

  1. Dla SO2, NO2 oraz O3 nie stwierdzono ryzyka przekroczenia poziomów dopuszczalnych, docelowych i alarmowych.
  2. Na stanowisku pomiarów automatycznych w Kielcach przy ul. Targowej stwierdzono przekroczenie poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m³) określonego dla stężeń 24-godzinnych, po uwzględnieniu dozwolonej liczby 35 przekroczeń w roku.
  3. Na stanowiskach pomiarów manualnych: w Kielcach przy ul. Targowej i Busku-Zdroju oraz na stanowisku pomiarów automatycznych w Nowinach przy ul. Parkowej stwierdzono, że istnieje ryzyko przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 (50µg/m³) określonego dla stężeń 24-godzinnych, po uwzględnieniu dozwolonej liczby 35 przekroczeń w roku.

Nazwa strefy

Lokalizacja stanowiska pomiarowego, na którym istnieje ryzyko przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10

Krajowy
kod stacji

Liczba przekroczeń poziomu dopuszczalnego
w okresie 01.10.2018-30.09.2019

Liczba przekroczeń poziomu dopuszczalnego
w okresie 01.01.2019-30.09.2019

Rodzaj pomiaru
A-automatyczny
M-manualny

miasto Kielce

Kielce ul. Targowa

SkKielTargow

60

36

A

Kielce ul. Targowa

SkKielTargow

51

31

M

strefa świętokrzyska

Busko-Zdrój ul. Rokosza

SkBuskRokosz

36

24

M

Nowiny ul. Parkowa

SkNowiParkow

61

29

A

W opinii GIOŚ, główne przyczyny podwyższonych stężeń pyłu zawieszonego PM10 w sezonie grzewczym to emisja z indywidualnych systemów ogrzewania domów oraz niekorzystne warunki meteorologiczne, które ograniczają intensywność dyspersji zanieczyszczeń w przyziemnej warstwie atmosfery, powodując ich kumulację.

Kolejne oceny ryzyka przekroczenia w 2019 roku norm jakości powietrza na obszarze województwa świętokrzyskiego będą prowadzone systematycznie i w zależności od wyników tych analiz Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Kielcach będzie zamieszał komunikaty ostrzegawcze na ten temat.

Informację w sprawie ryzyka wystąpienia przekroczeń norm w 2019 roku przekazano do Zarządu Województwa Świętokrzyskiego oraz do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego  Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, zgodnie z art. 94 ust. 1b i1c ustawy – Prawo ochrony środowiska.

Aktualne wyniki pomiarów dostępne są na portalu jakości powietrza pod adresem http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current.

Sporządziła:
Anna Rospond
Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Kielcach
Departament Monitoringu Środowiska GIOŚ

Kielce, dnia 09.10.2019 r.