Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

Komunikat na temat ryzyka przekroczenia norm jakości powietrza na terenie województwa świętokrzyskiego w 2019 roku

W dniu 18 marca 2019 r., w wyniku analiz pomiarów jakości powietrza uzyskanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, określono, czy istnieje ryzyko przekroczenia norm w 2019 roku.

Analizie poddano wyniki z ostatnich 12 miesięcy.

Zakres analiz obejmował:

  • pył zawieszony PM10 (średnia 24-godzinna, średnia roczna),
  • pył zawieszony PM2,5 (średnia roczna),
  • dwutlenek siarki SO2 (średnia 1-godzinna oraz średnia 24-godzinna),
  • dwutlenek azotu NO2 (średnia 1-godzinna, średnia roczna),
  • tlenek węgla (maksymalna dobowa średnia 8-godzinna),
  • benzen (średnia roczna).

Analizowane dane z 2019 roku mają charakter danych wstępnie zweryfikowanych. Zostaną one ostatecznie zweryfikowane do 31 marca 2020 r. i dopiero wtedy na ich podstawie będzie można wyciągać ostateczne wnioski.

WNIOSKI:

  1. Dla SO2, NO2, CO, benzenu oraz pyłu zawieszonego PM2,5 nie stwierdzono ryzyka przekroczenia poziomów dopuszczalnych i alarmowych.
  2. Na stanowiskach pomiarów manualnych: w Kielcach, Busku-Zdroju i Starachowicach oraz na stanowiskach pomiarów automatycznych: w Kielcach przy ul. Targowej, Nowinach, Połańcu i Małogoszczu stwierdzono, że istnieje ryzyko przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 określonego dla stężeń 24-godzinnych, po uwzględnieniu dozwolonej liczby 35 przekroczeń w roku.

Nazwa strefy

Lokalizacja stanowiska pomiarowego, na którym istnieje ryzyko przekroczenia poziomu dopuszczalnego

Krajowy kod stacji

Liczba przekroczeń poziomu dopuszczalnego w okresie
01.03.2018-28.02.2019

Liczba przekroczeń poziomu dopuszczalnego
w okresie
01.01.2019-28.02.2019

Rodzaj pomiaru
A-automatyczny
M-manualny

miasto Kielce

Kielce ul. Kusocińskiego

SkKielKusoci

43

15

M

Kielce ul. Targowa

SkKielTargow

42

22

M

Kielce ul. Targowa

SkKielTargow

46

22

A

strefa świętokrzyska

Busko-Zdrój ul. Rokosza

SkBuskRokosz

44

19

M

Starachowice ul. Złota

SkStaraZlota

44

12

M

Nowiny ul. Parkowa

SkNowiParkow

79

19

A

Połaniec ul. Ruszczańska

SkPolaRuszcz

44

13

A

Małogoszcz ul. Słoneczna

SkMaloSlonec

51

24

A

 

W opinii GIOŚ, główne przyczyny podwyższonych stężeń pyłu zawieszonego PM10 to emisja z indywidualnych systemów ogrzewania domów oraz niekorzystne warunki meteorologiczne, które ograniczają intensywność dyspersji zanieczyszczeń w przyziemnej warstwie atmosfery, powodując ich kumulację.

Kolejne oceny ryzyka przekroczenia w 2019 roku norm jakości powietrza na obszarze województwa świętokrzyskiego będą prowadzone systematycznie i w zależności od wyników tych analiz Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Kielcach będzie zamieszczał komunikaty ostrzegawcze na ten temat.

Informację w sprawie ryzyka wystąpienia przekroczeń norm w 2019 roku przekazano do Zarządu Województwa Świętokrzyskiego oraz do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, zgodnie z art. 94 ust. 1b i 1c ustawy – Prawo ochrony środowiska.

Aktualne wyniki pomiarów dostępne są na portalu jakości powietrza pod adresem http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current.

Sporządziła:
Małgorzata Romańska-Spaczyńska
Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Kielcach
Departament Monitoringu Środowiska GIOŚ