Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

Komunikat na temat ryzyka przekroczenia norm jakości powietrza

W dniu 15 czerwca 2018 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach dokonał analizy wyników pomiarów jakości powietrza, celem określenia, czy istnieje ryzyko przekroczenia norm w 2018 roku.

Analizie poddano wyniki z okresu ostatnich 12 miesięcy, a w przypadku ozonu również dane z 2016 i 2017 roku. Dodatkowo przeanalizowano dane pomiarowe uzyskane jedynie w 2018 roku na stacji mobilnej zlokalizowanej przy ul. ks. Józefa Granata w Końskich.

Dane z 2018 roku mają charakter danych wstępnie zweryfikowanych i mogą jeszcze ulec zmianie.

Zakres analiz obejmował:

  • pył zawieszony PM10 (średnia 24-godzinna),
  • dwutlenek siarki SO2 (średnia 24-godzinna i średnia 1-godzinna),
  • dwutlenek azotu NO2 (średnia 1-godzinna),
  • ozon O3 (maksymalna dobowa średnia 8-godzinna).

WNIOSKI:

  1. Dla SO2, NO2 i O3 nie stwierdzono ryzyka przekroczenia poziomów dopuszczalnych, docelowych i alarmowych.
  2. Na trzech stanowiskach pomiarów manualnych: w Kielcach przy ul. Kusocińskiego, Busku-Zdroju i w Końskich oraz na jednym stanowisku pomiarów automatycznych w Połańcu stwierdzono, że istnieje ryzyko przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 określonego dla stężeń 24-godzinnych, po uwzględnieniu dozwolonej liczby 35 przekroczeń w roku.

Informację w sprawie ryzyka wystąpienia przekroczeń norm w 2018 roku przekazano do Zarządu Województwa Świętokrzyskiego oraz do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, zgodnie z art. 94 ust. 1b i 1c ustawy-Prawo ochrony środowiska.

Nazwa strefy

Lokalizacja stanowiska pomiarowego, na którym istnieje ryzyko przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10

Krajowy kod stacji

Liczba przekroczeń poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 (50µg/m3)
w okresie 01.05.2017-30.04.2018

Liczba przekroczeń poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 (50µg/m3)
w okresie 01.01.2018-30.04.2018

Rodzaj pomiaru

M – manualny
A - automatyczny

miasto Kielce

Kielce ul. Kusocińskiego

SkKielKusoci

37

27

M

strefa świętokrzyska

Busko-Zdrój ul. Rokosza

SkBuskRokosz

48

30

M

Połaniec ul. Ruszczańska

SkPolaRuszcz

40

30

A

Końskie ul. Granata

(stacja mobilna)

SkKonsGranatMOB

-

26

M

Występowanie ryzyka przekroczeń norm, nakłada na zarząd województwa obowiązek opracowania uchwały w sprawie planu działań krótkoterminowych (PDK). Natomiast wystąpienie przekroczenia norm wiąże się z wdrożeniem działań określonych w PDK.

Główną przyczyną stwierdzonych podwyższonych stężeń pyłu zawieszonego PM10 jest w opinii WIOŚ w Kielcach emisja z indywidualnych systemów ogrzewania domów zlokalizowanych w otoczeniu stacji pomiarowych oraz niekorzystne warunki klimatyczne w okresie zimowym, które ograniczają intensywność dyspersji zanieczyszczeń w przyziemnej warstwie atmosfery, powodując ich kumulację.

Kolejne oceny ryzyka wystąpienia w 2018 roku przekroczeń poziomów dopuszczalnych, docelowych lub alarmowych dla normowanych zanieczyszczeń na obszarze województwa świętokrzyskiego będą przeprowadzane systematycznie i w zależności od wyników tych analiz WIOŚ będzie zamieszczał komunikaty ostrzegawcze na ten temat.

Aktualne wyniki pomiarów uzyskiwanych w ramach Wojewódzkiego Systemu Jakości Powietrza dostępne są na stronie głównej Inspektoratu http://kielce.pios.gov.pl/.

Przygotowała:

Anna Rospond