Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

Komunikat na temat ryzyka/przekroczenia norm jakości powietrza

W dniu 12 kwietnia 2018 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach dokonał analizy wyników pomiarów jakości powietrza, celem określenia, czy istnieje ryzyko przekroczenia norm w 2018 roku.

Analizie poddano wyniki z okresu ostatnich 12 miesięcy pomiarowych. Dodatkowo przeanalizowano dane pomiarowe uzyskane jedynie w 2018 roku na stacji mobilnej zlokalizowanej przy ul. ks. Józefa Granata w Końskich.         

Zakres analiz obejmował:

 • pył zawieszony PM10 (średnia24-godzinna),
 • dwutlenek siarki SO2 (średnia 24-godzinna i średnia 1-godzinna),
 • dwutlenek azotu NO2 (średnia 1-godzinna),
 • arsen As (średnia roczna),
 • kadm Cd (średnia roczna),
 • nikiel Ni (średnia roczna),
 • ołów Pb (średnia roczna),
 • benzo(a)piren B(a)P (średnia roczna).

Analizowane dane z 2018 roku mają charakter danych wstępnie zweryfikowanych i mogą jeszcze ulec zmianie.

WNIOSKI:

 1.  Dla SO2, NO2 i metali (arsen, kadm, nikiel, ołów) nie stwierdzono ryzyka przekroczenia poziomów dopuszczalnych, docelowych i alarmowych.
 2. Na jednym stanowisku pomiarów manualnych w Kielcach przy ul. Jagiellońskiej oraz na dwóch stanowiskach pomiarów automatycznych w Kielcach przy ul. Jagiellońskiej oraz w Nowinach stwierdzono przekroczenie poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 określonego dla stężeń24-godzinnych, po uwzględnieniu dozwolonej liczby 35 przekroczeń w roku.
 3. Na trzech stanowiskach pomiarów manualnych: w Kielcach przy ul. Kusocińskiego, Busku-Zdroju i w Końskich oraz na jednym stanowisku pomiarów automatycznych w Połańcu stwierdzono, że istnieje ryzyko przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 określonego dla stężeń 24-godzinnych, po uwzględnieniu dozwolonej liczby 35 przekroczeń w roku.
 4. Analiza serii pomiarowych benzo(a)pirenu, dla którego poziomem odniesienia jest pozom docelowy określony jako średnia roczna, wykazała, ze istnieje ryzyko przekroczenia poziomu docelowego B(a)P na stanowiskach w Kielcach, Busku-Zdroju i Starachowicach.

Informację w sprawie ryzyka oraz wystąpienia przekroczeń norm w 2018 roku przekazano do Zarządu Województwa Świętokrzyskiego oraz do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, zgodnie z art. 94 ust. 1b i 1c ustawy-Prawo ochrony środowiska.

Nazwa strefy

Lokalizacja stanowiska pomiarowego, na którym istnieje ryzyko przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10

Krajowy kod stacji

Liczba przekroczeń poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 (50µg/m3)
w okresie 01.04.2017-31.03.2018

Liczba przekroczeń poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 (50µg/m3)
w okresie 01.01.2018-31.03.2018

Rodzaj pomiaru
M - manualny

miasto Kielce

Kielce ul. Jagiellońska

SkKielJagiel

53

36

M

Kielce ul. Kusocińskiego

SkKielKusoci

36

26

M

strefa świętokrzyska

Busko-Zdrój ul. Rokosza

SkBuskRokosz

48

30

M

Końskie ul. Granata

(stacja mobilna)

SkKonsGranatMOB

-

26

M

 

Nazwa strefy

Lokalizacja stanowiska pomiarowego, na którym istnieje ryzyko lub przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu PM10

Krajowy kod stacji

Liczba przekroczeń poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 (50µg/m3)
w okresie 01.04.2017-31.03.2018

Liczba przekroczeń poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 (50µg/m3)
w okresie 01.01.2018-10.04.2018

Rodzaj pomiaru
M - manualny

miasto Kielce

Kielce ul. Jagiellońska

SkKielJagiel

54

41

A

strefa świętokrzyska

Nowiny ul. Parkowa

SkNowiParkow

59

38

A

Połaniec ul. Ruszczańska

SkPolaRuszcz

39

28

A

 

Nazwa strefy

Lokalizacja stanowiska pomiarowego, na którym istnieje ryzyko przekroczenia poziomu docelowego benzo(a)pirenu

Krajowy kod stacji

Średnia roczna dla benzo(a)pirenu za okres 19.03.2017-18.03.2018 przekraczająca poziom docelowy (1ng/m3)

Rodzaj pomiaru

M - manualny

miasto Kielce

Kielce ul. Jagiellońska

SkKielJagiel

4,4

M

Kielce ul. Kusocińskiego

SkKielKusoci

3,8

M

strefa świętokrzyska

Busko-Zdrój ul. Rokosza

SkBuskRokosz

4,4

M

Starachowice ul. Złota

SkStaraZlota

4,6

M

Występowanie ryzyka przekroczeń norm, nakłada na zarząd województwa obowiązek opracowania uchwały w sprawie planu działań krótkoterminowych (PDK). Natomiast wystąpienie przekroczenia norm wiąże się z wdrożeniem działań określonych w PDK.

Główną przyczyną stwierdzonych podwyższonych stężeń pyłu zawieszonego PM10 i benzo(a)pirenu jest w opinii WIOŚ w Kielcach emisja z indywidualnych systemów ogrzewania domów zlokalizowanych w otoczeniu stacji pomiarowych oraz niekorzystne warunki klimatyczne w okresie zimowym, które ograniczają intensywność dyspersji zanieczyszczeń w przyziemnej warstwie atmosfery, powodując ich kumulację.

Kolejne oceny ryzyka wystąpienia w 2018 roku przekroczeń poziomów dopuszczalnych, docelowych lub alarmowych dla normowanych zanieczyszczeń na obszarze województwa świętokrzyskiego będą przeprowadzane systematycznie i w zależności od wyników tych analiz WIOŚ będzie zamieszczał komunikaty ostrzegawcze na ten temat.

Aktualne wyniki pomiarów uzyskiwanych w ramach Wojewódzkiego Systemu Jakości Powietrza dostępne są na stronie głównej Inspektoratu http://kielce.pios.gov.pl/.

Przygotowała:
Anna Rospond