Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

Komunikat na temat ryzyka przekroczenia norm jakości powietrza

W dniu 15 marca 2018 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach dokonał analizy wyników pomiarów jakości powietrza, celem określenia, czy istnieje ryzyko przekroczenia norm w 2018 roku.

Analizie poddano wyniki z ostatnich 12 miesięcy, tj. za okres 01.03.2017 r. – 28.02.2018 r.

Zakres analiz obejmował:

  • pył zawieszony PM10 (średnia 24-godzinna i średnia roczna),
  • pył zawieszony PM2,5 (średnia roczna),
  • dwutlenek siarki SO2 (średnia 1-godzinna i 24-godzinna),
  • dwutlenek azotu NO2 (średnia 1-godzinna i średnia roczna),
  • tlenek węgla CO (maksymalna dobowa średnia 8-godzinna),
  • benzen C6H6 (średnia roczna).

Analizowane dane z 2018 roku mają charakter danych wstępnie zweryfikowanych. Zostaną one ostatecznie zweryfikowane do 31 marca 2019 r. i dopiero wtedy na ich podstawie będzie można wyciągać ostateczne wnioski.

WNIOSKI:

  1. Dla SO2, NO2, CO, C6H6 oraz pyłu zawieszonego PM2,5 nie stwierdzono ryzyka przekroczenia poziomów dopuszczalnych i alarmowych.
  2. Na stanowiskach pomiarów manualnych: w Kielcach przy ul. Jagiellońskiej i Busku – Zdroju oraz na stanowiskach automatycznych w Kielcach przy ul. Jagiellońskiej i Nowinach stwierdzono, że istnieje ryzyko przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 określonego dla stężeń 24-godzinnych, po uwzględnieniu dozwolonej liczby 35 przekroczeń w roku.

Nazwa strefy

Lokalizacja stanowiska pomiarowego, na którym istnieje ryzyko przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10

Krajowy kod stacji

Liczba przekroczeń poziomu dopuszczalnego pyły PM10 (50µg/m3)
w okresie
01.03.2017-28.02.2018

Liczba przekroczeń poziomu dopuszczalnego pyły PM10 (50µg/m3)
w okresie
01.01.2018-28.02.2018

Rodzaj pomiaru
A-automatyczny
 

M-manualny

miasto Kielce

Kielce ul. Jagiellońska

SkKielJagiel

45

19

M

Kielce ul. Jagiellońska

SkKielJagiel

48

20

A

strefa świętokrzyska

Busko-Zdrój ul. Rokosza

SkBuskRokosz

39

17

M

Nowiny ul. Parkowa

SkNowiParkow

56

20

A

Informację w sprawie ryzyka wystąpienia przekroczeń norm w 2018 roku przekazano do Zarządu Województwa Świętokrzyskiego oraz do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, zgodnie z art. 94 ust. 1b i 1c ustawy – Prawo ochrony środowiska. 

Wystąpienie ryzyka przekroczenia norm, nakłada na zarząd województwa obowiązek opracowania uchwały w sprawie planu działań krótkoterminowych (PDK). Natomiast wystąpienie przekroczenia norm wiąże się z wdrożeniem działań określonych w PDK.

Główną przyczyną stwierdzonych podwyższonych stężeń pyłu zawieszonego PM10 jest w opinii WIOŚ w Kielcach emisja z indywidualnych systemów ogrzewania domów, zlokalizowanych w otoczeniu stacji pomiarowych oraz niekorzystne warunki klimatyczne w okresie zimowym, które ograniczają intensywność dyspersji zanieczyszczeń w przyziemnej warstwie atmosfery, powodując ich kumulację.

Kolejne oceny ryzyka wystąpienia w 2018 roku przekroczeń poziomów dopuszczalnych, docelowych lub alarmowych dla normowanych zanieczyszczeń na obszarze województwa świętokrzyskiego będą prowadzone systematycznie i w zależności od wyników tych analiz WIOŚ będzie zamieszczał komunikaty ostrzegawcze na ten temat.

Aktualne wyniki pomiarów uzyskiwanych w ramach Wojewódzkiego Systemu Jakości Powietrza dostępne są na stronie głównej Inspektoratu: www.kielce.pios.gov.pl.

Sporządziła:
Anna Rospond