Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

Komunikat na temat ryzyka przekroczenia norm jakości powietrza

W dniu 14 lutego 2018 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach dokonał analizy wyników pomiarów jakości powietrza, celem określenia, czy istnieje ryzyko przekroczenia norm w 2018 roku.

Analizie poddano wyniki z okresu ostatnich 12 miesięcy. Zakres analiz obejmował:

- pył zawieszony PM10 (średnia 24-godzinna);

- dwutlenek siarki SO2 (średnia 1-godzinna oraz średnia 24-godzinna);

- dwutlenek azotu NO2 (średnia 1-godzinna).

Analizowane dane mają charakter danych wstępnie zweryfikowanych. Dane za rok 2017 zostaną ostatecznie zweryfikowane do dnia 31 marca 2018 r. i dopiero wtedy na ich podstawie będzie można wyciągać ostateczne wnioski.

Dla SO2 oraz NO2 nie stwierdzono przekroczenia poziomów dopuszczalnych i alarmowych. Natomiast na stacjach w Kielcach przy ul. Jagiellońskiej, Busku-Zdroju oraz Nowinach istnieje ryzyko przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 określonego dla stężeń 24-godzinnych, po uwzględnieniu dozwolonej liczby 35 przekroczeń w roku.

Nazwa strefy

Lokalizacja stanowiska pomiarowego, na którym istnieje ryzyko przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10

Kod krajowy stacji

Liczba przekroczeń poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 (50µg/m3)
w okresie
01.02.2017-31.01.2018

Liczba przekroczeń poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 (50µg/m3)
w okresie

01.01.2018- 31.01.2018

Rodzaj pomiaru
A- automatyczny
M- manualny

miasto Kielce

Kielce ul. Jagiellońska

SkKielJagiel

48

6

M

Kielce ul. Jagiellońska

SkKielJagiel

46

6

A

strefa świętokrzyska

Busko-Zdrój ul. Rokosza

SkBuskRokosz

40

5

M

Nowiny ul. Parkowa

SkNowiParkow

56

7

A

Ryzyko przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 dla stężeń 24-godzinnych stwierdzono na 3 stacjach w województwie, w tym na stacji  w Kielcach przy ul. Jagiellońskiej na dwóch stanowiskach: automatycznym oraz manualnym.

Informację w tej sprawie przekazano do Zarządu Województwa Świętokrzyskiego oraz do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, zgodnie z art. 94 ust. 1b i 1c ustawy – Prawo ochrony środowiska.

Wystąpienie ryzyka przekroczenia norm, nakłada na zarząd województwa obowiązek opracowania uchwały w sprawie planu działań krótkoterminowych (PDK). Natomiast wystąpienie przekroczenia norm wiąże się z wdrożeniem działań określonych w PDK.

Główną przyczyną stwierdzonych podwyższonych stężeń pyłu zawieszonego PM10 jest w opinii WIOŚ w Kielcach emisja z indywidualnych systemów ogrzewania domów, zlokalizowanych w otoczeniu stacji pomiarowych oraz niekorzystne warunki meteorologiczne w okresie zimowym, które ograniczają intensywność dyspersji zanieczyszczeń w przyziemnej warstwie atmosfery, powodując ich kumulację.

Kolejne oceny ryzyka wystąpienia w 2018 roku przekroczeń poziomów dopuszczalnych, docelowych lub alarmowych dla normowanych zanieczyszczeń na obszarze województwa świętokrzyskiego będą prowadzone systematycznie i w zależności od wyników tych analiz WIOŚ będzie zamieszczał komunikaty ostrzegawcze na ten temat.

Aktualne wyniki pomiarów uzyskiwanych w ramach Wojewódzkiego Systemu Jakości Powietrza dostępne są na stronie głównej Inspektoratu www.kielce.pios.gov.pl.

Sporządziła:
Anna Rospond