Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

Komunikat na temat ryzyka przekroczenia norm jakości powietrza na terenie województwa świętokrzyskiego w 2017 roku

W dniu dzisiejszym Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach dokonał analizy wyników pomiarów jakości powietrza, celem określenia, czy istnieje ryzyko przekroczenia norm w 2017 roku.

Analizie poddano wyniki z okresu ostatnich 12 miesięcy. Dodatkowo przeanalizowano dane pomiarowe uzyskane jedynie w 2017 roku na stacji mobilnej zlokalizowanej w  Solcu–Zdroju.

Zakres analiz obejmował:

  • pył zawieszony PM10 (średnia 24-godzinna oraz średnia roczna),
  • pył zawieszony PM2,5 (średnia roczna),
  • dwutlenek siarki SO2 (średnia 1-godzinna oraz średnia 24-godzinna),
  • dwutlenek azotu NO2 (średnia 1-godzinna, średnia roczna),
  • tlenek węgla CO (maksymalna dobowa średnia 8-godzinna)
  • benzen C6H6 (średnia roczna),
  • metale: ołów, arsen, kadm, nikiel (średnia roczna).

Analizowane dane mają charakter danych wstępnie zweryfikowanych. Dane za rok 2017 zostaną ostatecznie zweryfikowane do 31 marca 2018 r. i dopiero wtedy na ich podstawie będzie można wyciągać ostateczne wnioski.

Dla SO2, NO2, CO, PM2,5, Pb, As, Cd, Ni oraz C6H6, na stanowiskach poddanych analizie nie stwierdzono ryzyka przekroczenia poziomów dopuszczalnych, docelowych i alarmowych.

Na stanowiskach w: Kielcach przy ul. Kusocińskiego, Starachowicach oraz Solcu-Zdroju stwierdzono ryzyko przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 określonego dla stężeń 24-godzinnych, po uwzględnieniu dozwolonej liczby 35 przekroczeń
w roku.

Nazwa strefy

Lokalizacja stanowiska pomiarowego, na którym istnieje ryzyko przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10

Kod krajowy stacji

Liczba przekroczeń poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 (50µg/m3)
w okresie
01.11.2016-31.10.2017

Liczba przekroczeń poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 (50µg/m3)
w okresie

01.01.2017-31.10.2017

Rodzaj pomiaru
A-automatyczny
M- manualny

miasto Kielce

Kielce,
ul. Kusocińskiego

SkKielKusoci

47

32

M

strefa świętokrzyska

Starachowice
ul. Złota

SkStaraZlota

43

29

M

Solec – Zdrój (MOBILNA)

SkSolecZdrojMOB

 

28

M

Informację w sprawie ryzyka wystąpienia przekroczeń norm w 2017 roku przekazano do Zarządu Województwa Świętokrzyskiego oraz do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, zgodnie z art. 94 ust. 1b i 1c ustawy – Prawo ochrony środowiska.

Główną przyczyną stwierdzonych podwyższonych stężeń pyłu zawieszonego PM10, jest, w opinii WIOŚ w Kielcach, emisja z indywidualnych systemów ogrzewania domów zlokalizowanych w otoczeniu stacji pomiarowych oraz niekorzystne warunki klimatyczne w okresie zimowym, które ograniczają intensywność dyspersji zanieczyszczeń w przyziemnej warstwie atmosfery, powodując ich kumulację.

Kolejne oceny ryzyka wystąpienia przekroczeń poziomów dopuszczalnych, docelowych lub alarmowych dla normowanych zanieczyszczeń na obszarze województwa świętokrzyskiego będą prowadzone systematycznie i w zależności od wyników tych analiz WIOŚ będzie zamieszczał komunikaty ostrzegawcze na ten temat.

Aktualne wyniki pomiarów uzyskiwanych w ramach Wojewódzkiego Systemu Jakości Powietrza dostępne są na stronie głównej Inspektoratu www.kielce.pios.gov.pl.

Przygotowała: Anna Rospond