Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

Komunikat na temat ryzyka przekroczenia norm jakości powietrza na terenie województwa świętokrzyskiego w 2017 roku

W październiku b.r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach dokonał analizy wyników pomiarów jakości powietrza, celem określenia, czy istnieje ryzyko przekroczenia norm.

Analizie poddano wyniki z ostatnich 12 miesięcy, tj. za okres 01.10.2016r.-30.09.2017r., a w przypadku ozonu dodatkowo dane z 2015 i 2016 roku.

Zakres analiz obejmował:

  • pył zawieszony PM10 (średnia 24-godzinna),
  • dwutlenek siarki SO2 (średnia 24-godzinna oraz średnia 1-godzinna),
  • dwutlenek azotu NO2 (średnia 1-godzinna),
  • ozon O3 (maksymalna dobowa średnia 8-godzinna).

Analizowane dane z 2017 roku mają charakter danych wstępnie zweryfikowanych. Zostaną one ostatecznie zweryfikowane do 31 marca 2018 r. i dopiero wtedy na ich podstawie będzie można wyciągać ostateczne wnioski.

Dla SO2, NO2 i O3 nie stwierdzono ryzyka przekroczenia norm. Na stanowiskach w Kielcach przy ul. Kusocińskiego, Starachowicach oraz Solcu-Zdroju stwierdzono ryzyko przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 określonego dla stężeń 24-godzinnych, po uwzględnieniu dozwolonej liczby 35 przekroczeń w roku.

Informację w sprawie ryzyka wystąpienia przekroczeń norm w 2017 roku przekazano do Zarządu Województwa Świętokrzyskiego oraz do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, zgodnie z art. 94 ust.1b i 1c ustawy – Prawo ochrony środowiska.

Nazwa strefy

Lokalizacja stanowiska pomiarowego, na którym istnieje ryzyko przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10

Kod krajowy stacji

Liczba przekroczeń poziomu dopuszczalnego pyłu PM10
(50 µg/m3)
w okresie
01.10.2016-30.09.2017

Liczba przekroczeń poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 (50µg/m3)
w okresie
01.01.2017-30.09.2017

Rodzaj pomiaru
A-automatyczny
M-manualny

miasto Kielce

Kielce
ul. Kusocińskiego

SkKielKusoci

46

31

M

strefa świętokrzyska

Starachowice
ul. Złota

SkStaraZlota

45

29

M

Solec-Zdrój
(MOBILNA)

SkSolecZdroj

MOB

 

27

M

Główną przyczyną stwierdzonych podwyższonych stężeń pyłu zawieszonego PM10 jest, w opinii WIOŚ w Kielcach, emisja z indywidualnych systemów ogrzewania domów zlokalizowanych w otoczeniu stacji pomiarowych oraz niekorzystne warunki klimatycznie w okresie zimowym, które ograniczają intensywność dyspersji zanieczyszczeń w przyziemnej warstwie atmosfery, powodując ich kumulację.

Kolejne oceny ryzyka wystąpienia w 2017 roku przekroczeń poziomów dopuszczalnych, docelowych lub alarmowych dla normowanych zanieczyszczeń na obszarze województwa świętokrzyskiego będą prowadzone systematycznie i w zależności od wyników tych analiz WIOŚ będzie zamieszczał komunikaty ostrzegawcze na ten temat.

Aktualne wyniki pomiarów uzyskiwanych w ramach Wojewódzkiego Systemu Jakości Powietrza dostępne są na stronie Inspektoratu http://www.kielce.pios.gov.pl/.

Sporządziła: Anna Rospond