Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Informacje dla samorządów województwa świętokrzyskiego

Rolnictwo - szacowanie strat w gospodarstwach rolnych w 2019 r.

Informacja o przetwarzanych danych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że od dnia 25 maja 2018 r. będą przysługiwały Ci określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem danych:

 1. Administratorem Twoich danych jest Wojewoda Świętokrzyski, którego siedzibą jest Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce e-mail: wojewoda@kielce.uw.gov.pl, tel. 41 342 12 66.
 2. Powołany jest Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

Można się z nim skontaktować w formie pisemnej na adres:

 • Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, e-mail: iod@kielce.uw.gov.pl 
 1. Wojewoda Świętokrzyski przetwarza Twoje dane w celu potwierdzania przez wojewodę protokołów oszacowania szkód zawierających zakres i wysokość szkód oszacowanych przez komisję powołaną przez wojewodę w celu umożliwienia ubiegania się o pomoc ze środków publicznych:
 • na podstawie §5 pkt 5 i 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
 1. W związku z przetwarzaniem danych w celach określonych w pkt 3 Twoje dane będą udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych.

Odbiorcami Twoich danych będą:

 • Ty sam jako Strona postępowania, jako Wnioskodawca, Twoi pełnomocnicy.

Uwaga: Organy publiczne, które mogą otrzymywać Twoje dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są uznawane za odbiorców) 

 1. Okres przechowywania danych osobowych: 

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt.

 1. W związku z przetwarzaniem przez Wojewodę Świętokrzyskiego Twoich danych osobowych przysługuje Ci:
 • prawo dostępu do swoich danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia ich przetwarzania,
 • prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

(Uwaga: pozytywne rozpatrzenie Twojego sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub prawa do przeniesienia danych musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie), 

 1. W przypadku przetwarzania danych w oparciu o zgodę, przysługuje Ci prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
 3. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynikającym z przepisów prawa.   

Pliki do pobrania