Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Wnioski o wydanie karty doskonalenia zawodowego

Wnioski o wydanie karty doskonalenia zawodowego

Informacja dotycząca zbierania i przetwarzania danych od osoby, której dane dotyczą:

1. Administratorem Państwa danych jest Wojewoda Świętokrzyski, którego siedzibą jest Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, e-mail: wojewoda@kielce.uw.gov.pl, tel. 41 342 11 15.

2. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych ŚUW można skontaktować się w formie pisemnej pisząc na adres:

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, e-mail: iod@kielce.uw.gov.pl lub telefonicznie: 41 342 18 70.

3.Wojewoda Świętokrzyski przetwarza Państwa dane w celu wydania karty doskonalenia zawodowego na podstawie:

  • art. 6 ust. 1 lit c RODO w związku z realizacją art. 12 d ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 roku,
  • art. 6 ust. 1 lit c RODO w związku z realizacją art. 26 ust. 4 i art. 12d ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 r.

4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt - tj. 10 lat.

5.Informacje o Odbiorcach danych:

Wojewoda Świętokrzyski co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom poza ustawowo uprawnionymi.

6. W związku z przetwarzaniem przez Wojewodę Świętokrzyskiego Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu:

  • prawo dostępu do swoich danych osobowych,
  • prawo do sprostowania swoich danych osobowych.

7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

8. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika ze wskazanej w pkt. 3 podstawy prawnej.

9. W odniesieniu do Twoich danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

10. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy), ani do organizacji międzynarodowej.

Pliki do pobrania