Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

Komunikat na temat ryzyka przekroczenia norm jakości powietrza na terenie województwa świętokrzyskiego w 2019 roku

W dniu dzisiejszym, w wyniku analiz pomiarów jakości powietrza uzyskanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, określono, czy istnieje ryzyko przekroczenia norm w 2019 roku.

Analizie poddano wyniki z ostatnich 12 miesięcy.

Zakres analiz obejmował:

 • pył zawieszony PM10 (średnia 24-godzinna),
 • dwutlenek siarki SO2 (średnia 1-godzinna oraz średnia 24-godzinna),
 • dwutlenek azotu NO2 (średnia 1-godzinna),
 • arsen As (średnia roczna),
 • kadm Cd (średnia roczna),
 • nikiel Ni (średnia roczna),
 • ołów Pb (średnia roczna),
 • benzo(a)piren B(a)P (średnia roczna).

Analizowane dane z 2019 roku mają charakter danych wstępnie zweryfikowanych. Zostaną one ostatecznie zweryfikowane do 31 marca 2020 r. i dopiero wtedy na ich podstawie będzie można wyciągać ostateczne wnioski.

WNIOSKI:

 1. Dla SO2, NO2 i metali (arsen, kadm, nikiel, ołów) nie stwierdzono ryzyka przekroczenia poziomów dopuszczalnych, docelowych i alarmowych.
 2. Na stanowiskach pomiarów manualnych: w Kielcach przy ul. Targowej i Busku-Zdroju oraz na stanowiskach pomiarów automatycznych: w Kielcach przy ul. Targowej, Nowinach i Małogoszczu stwierdzono, że istnieje ryzyko przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3) określonego dla stężeń 24-godzinnych, po uwzględnieniu dozwolonej liczby 35 przekroczeń w roku.
 3. Analiza serii pomiarowych benzo(a)pirenu, dla którego poziomem odniesienia jest poziom docelowy określony jako średnia roczna, wykazała, że istnieje ryzyko przekroczenia poziomu docelowego B(a)P (1ng/m3) na stanowiskach w Kielcach przy ul. Kusocińskiego, Starachowicach i Busku-Zdroju.

Nazwa strefy

Lokalizacja stanowiska pomiarowego, na którym istnieje ryzyko przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10

Krajowy kod stacji

Liczba przekroczeń poziomu dopuszczalnego
w okresie

01.04.2018-31.03.2019

Liczba przekroczeń poziomu dopuszczalnego
w okresie
01.01.2019-31.03 .2019

Rodzaj pomiaru
A-automatyczny
M-manualny

miasto Kielce

Kielce ul. Targowa*

SkKielTargow

50

30

M

Kielce ul. Targowa*

SkKielTargow

54

30

A

strefa świętokrzyska

Busko-Zdrój ul. Rokosza

SkBuskRokosz

36

24

M

Nowiny ul. Parkowa

SkNowiParkow

69

24

A

Małogoszcz ul. Słoneczna

SkMaloSlonec

58

32

A

* niepełna seria pomiarowa

Nazwa strefy

Lokalizacja stanowiska pomiarowego, na którym istnieje ryzyko przekroczenia poziomu docelowego benzo(a)pirenu

Krajowy kod stacji

Średnia roczna benzo(a)pirenu za okres
04.02.2018-03.02.2019 przekraczająca poziom docelowy (ng/m3)

Rodzaj pomiaru
M-manualny

miasto Kielce

Kielce ul. Kusocińskiego

SkKielKusoci

4,5

M

strefa świętokrzyska

Starachowice ul. Złota

SkStaraZlota

6,3

M

Busko-Zdrój ul. Rokosza

SkBuskRokosz

5,2

M

 

W opinii GIOŚ, główne przyczyny podwyższonych stężeń pyłu zawieszonego PM10 w okresie zimowym to emisja z indywidualnych systemów ogrzewania domów oraz niekorzystne warunki meteorologiczne, które ograniczają intensywność dyspersji zanieczyszczeń w przyziemnej warstwie atmosfery, powodując ich kumulację.

Kolejne oceny ryzyka przekroczenia w 2019 roku norm jakości powietrza na obszarze województwa świętokrzyskiego będą prowadzone systematycznie i w zależności od wyników tych analiz Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Kielcach będzie zamieszczał komunikaty ostrzegawcze na ten temat.

Informację w sprawie ryzyka wystąpienia przekroczeń norm w 2019 roku przekazano do Zarządu Województwa Świętokrzyskiego oraz do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, zgodnie z art. 94 ust. 1b i 1c ustawy – Prawo ochrony środowiska.

Aktualne wyniki pomiarów dostępne są na portalu jakości powietrza pod adresem http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current.

Sporządziła:
Małgorzata Romańska-Spaczyńska
Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Kielcach
Departament Monitoringu Środowiska GIOŚ
Kielce, dnia 18.04.2019 r.