Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

Komunikat na temat przekroczenia wartości progowej informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla ozonu

Informujemy, że w wyniku analiz pomiarów jakości powietrza dokonanych w dniu 6 lipca 2018 r., Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach stwierdza, że w dniu 5 lipca 2018 r. na stacji monitoringu powietrza w Nowinach przy ul. Parkowej została przekroczona wartość progowa informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla ozonu, określona jako 180μg/m3 w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie poziomów iektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Poz. 1031).

Maksymalne 1-godzinne stężenie ozonu w tym dniu na tej stacji wynosiło:

5 lipca 2018 roku
godzina

Stężenie ozonu na stacji w Nowinach
µg/m3

16:00

187,1

17:00

189,9

18:00

186,5

19:00

187,6

Informację w tej sprawie przekazano do Zarządu Województwa Świętokrzyskiego oraz do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, celem podjęcia działań wynikających z art. 92 ust. 1, 1d oraz art. 93 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2013, poz. 1232 z późn. zm.).

Występowanie wysokich stężeń ozonu w powietrzu rośnie przy wysokich temperaturach powietrza i dużym usłonecznieniu. Główną przyczyną tworzenia się tego zanieczyszczenia jest obecność w powietrzu jego prekursorów, czyli tlenków azotu, tlenku węgla i węglowodorów. Aktualne wyniki pomiarów uzyskiwanych w ramach Wojewódzkiego Systemu Jakości Powietrza dostępne są na stronie głównej Inspektoratu www.kielce.pios.gov.pl