Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

Komunikat na temat ryzyka przekroczenia norm jakości powietrza

Kielce, 13.06.2018 r.

Komunikat na temat ryzyka przekroczenia norm jakości powietrza na terenie województwa świętokrzyskiego w 2018 roku

W czerwcu b. r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach dokonał analizy wyników pomiarów jakości powietrza, celem określenia, czy istnieje ryzyko przekroczenia norm w 2018 roku.

Analizie poddano wyniki z okresu 12 miesięcy, a w przypadku ozonu również dane z 2016 i 2017 roku. Dodatkowo przeanalizowano dane pomiarowe uzyskane jedynie w 2018 roku na stacji mobilnej zlokalizowanej w Końskich przy ul. Granata.

Zakres analiz obejmował:

  • pył zawieszony PM10 (średnia 24-godzinna oraz średnia roczna),
  • pył zawieszony PM2,5 (średnia roczna),
  • dwutlenek siarki SO2 (średnia 1-godzinna oraz średnia 24-godzinna),
  • dwutlenek azotu NO2 (średnia 1-godzinna, średnia roczna),
  • tlenek węgla CO (maksymalna dobowa średnia 8-godzinna)
  • ozon O3 (maksymalna dobowa średnia 8-godzinna),
  • benzen C6H6 (średnia roczna),
  • metale: ołów, arsen, kadm, nikiel (średnia roczna).

Analizowane dane mają charakter danych wstępnie zweryfikowanych. Dane za rok 2018 zostaną ostatecznie zweryfikowane do 31 marca 2019 r. i dopiero wtedy na ich podstawie będzie można wyciągać ostateczne wnioski.

WNIOSKI:

  1. Dla SO2, NO2, CO, PM2,5, Pb, As, Cd, Ni, C6H6 oraz O3 na stanowiskach poddanych analizie nie stwierdzono ryzyka przekroczenia poziomów dopuszczalnych, docelowych i alarmowych.
  2. Na stanowiskach w: Kielcach przy ul. Kusocińskiego, Busku-Zdroju, Połańcu oraz na stacji mobilnej zlokalizowanej w Końskich przy ul. Granata stwierdzono ryzyko przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 określonego dla stężeń 24-godzinnych, po uwzględnieniu dozwolonej liczby 35 przekroczeń w roku.

Informację w sprawie ryzyka wystąpienia przekroczeń norm w 2018 roku przekazano do Zarządu Województwa Świętokrzyskiego oraz do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, zgodnie z art. 94 ust. 1b i 1c ustawy – Prawo ochrony środowiska.


Nazwa strefy

Lokalizacja stanowiska pomiarowego, na którym istnieje ryzyko przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10

Kod krajowy stacji

Liczba przekroczeń poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 (50µg/m3)

w okresie

01.06.2017-31.05.2018

Liczba przekroczeń poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 (50µg/m3)
w okresie

01.01.2018-31.05.2018

 

Rodzaj pomiaru

A-automatyczny

M- manualny

miasto Kielce

Kielce,

ul. Kusocińskiego

SkKielKusoci

39

29

M

 

strefa świętokrzyska

Busko-Zdrój ul. Rokosza

SkBuslkRokosz

48

30

M

Połaniec ul. Ruszczańska

SkPolaRuszcz

40

30

A

Końskie ul. Granata (MOBILNA)

SkKonsGranatMOB

 

26

M

Główną przyczyną stwierdzonych podwyższonych stężeń pyłu zawieszonego PM10, jest, w opinii WIOŚ w Kielcach, emisja z indywidualnych systemów ogrzewania domów zlokalizowanych w otoczeniu stacji pomiarowych, niekorzystne warunki klimatyczne w okresie zimowym, które ograniczają intensywność dyspersji zanieczyszczeń w przyziemnej warstwie atmosfery, powodując ich kumulację oraz wtórny unos pyłów w dniach bez opadów.

Kolejne oceny ryzyka wystąpienia w 2018 roku przekroczeń poziomów dopuszczalnych, docelowych lub alarmowych dla normowanych zanieczyszczeń na obszarze województwa świętokrzyskiego będą prowadzone systematycznie i w zależności od wyników tych analiz WIOŚ będzie zamieszczał komunikaty ostrzegawcze na ten temat.

Aktualne wyniki pomiarów uzyskiwanych w ramach Wojewódzkiego Systemu Jakości Powietrza dostępne są na stronie głównej Inspektoratu www.kielce.pios.gov.pl.

Przygotowała:
Anna Rospond