Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

Komunikat na temat ryzyka przekroczenia norm jakości powietrza na terenie województwa świętokrzyskiego w 2017 roku

W lipcu b.r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach dokonał analizy wyników pomiarów jakości powietrza, celem określenia, czy istnieje ryzyko przekroczenia norm w 2017 roku.

Zakres analiz obejmował ozon O3 (maksymalna dobowa średnia 8-godzinna). Analizie poddano wyniki z ostatnich 12 miesięcy oraz dodatkowo dane z 2015 i 2016 roku. Analizowane dane z 2017 roku maja charakter danych wstępnie zweryfikowanych. Zostaną one ostatecznie zweryfikowane do 31 marca 2018 r. i dopiero wtedy na ich podstawie będzie można wyciągać ostateczne wnioski.

Analiza serii pomiarowych wykazała, że istnieje ryzyko przekroczenia poziomu docelowego ozonu w Nowinach. Dozwoloną liczbą przekroczeń poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3) jest 25 dni w roku.

Nazwa strefy

Lokalizacja stanowiska pomiarowego, na którym istnieje ryzyko przekroczenia poziomu docelowego ozonu

Kod krajowy stacji

Liczba przekroczeń poziomu docelowego O3 (120µg/m3)
w okresie 01.07.2016-30.06.2017

oraz w 2015 i 2016 roku

Liczba przekroczeń poziomu docelowego O3 (120µg/m3)
w okresie 01.01.2017-30.06.2017

Rodzaj pomiaru

A-automatyczny

M- manualny

strefa świętokrzyska

Nowiny ul. Parkowa

SkNowiParkow

30

6

A

Wystąpienie ryzyka przekroczenia norm, nakłada na zarząd województwa obowiązek opracowania uchwały w sprawie planu działań krótkoterminowych (PDK). Natomiast wystąpienie przekroczenia norm wiążę się z wdrożeniem działań określonych w PDK.

Występowanie wysokich stężeń ozonu w powietrzu rośnie przy wysokich temperaturach powietrza i dużym usłonecznieniu. Główną przyczyną tworzenia się tego zanieczyszczenia jest obecność w powietrzu jego prekursorów czyli tlenków azotu, tlenku węgla i węglowodorów.

Kolejne oceny ryzyka wystąpienia w 2017 roku przekroczeń poziomów dopuszczalnych, docelowych lub alarmowych dla normowanych zanieczyszczeń na obszarze województwa świętokrzyskiego będą przeprowadzane systematycznie i w zależności od wyników tych analiz WIOŚ będzie zamieszczał komunikaty ostrzegawcze na ten temat.

Aktualne wyniki pomiarów uzyskiwanych w ramach Wojewódzkiego Systemu Jakości Powietrza dostępne są na stronie głównej Inspektoratu http://kielce.pios.gov.pl/.

Sporządziła: Anna Kaleta