OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 64 - Oblodzenie X

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

Komunikat na temat ryzyka przekroczenia norm jakości powietrza na terenie województwa świętokrzyskiego w 2017 roku

W czerwcu b. r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach dokonał analizy wyników pomiarów jakości powietrza, celem określenia, czy istnieje ryzyko przekroczenia norm w 2017 roku.

Analizie poddano wyniki z okresu 12 miesięcy, a w przypadku ozonu również dane z 2015 i 2016 roku. Dodatkowo przeanalizowano dane pomiarowe uzyskane jedynie w 2017 roku na stacji mobilnej zlokalizowanej w  Solcu–Zdroju.

 Zakres analiz obejmował:

 • pył zawieszony PM10 (średnia 24-godzinna oraz średnia roczna),
 • pył zawieszony PM2,5 (średnia roczna),
 • dwutlenek siarki SO2 (średnia 1-godzinna oraz średnia 24-godzinna),
 • dwutlenek azotu NO2 (średnia 1-godzinna, średnia roczna),
 • tlenek węgla CO (maksymalna dobowa średnia 8-godzinna)
 • ozon O3 (maksymalna dobowa średnia 8-godzinna),
 • benzen C6H6 (średnia roczna),
 • metale: ołów, arsen, kadm, nikiel (średnia roczna).

Analizowane dane mają charakter danych wstępnie zweryfikowanych. Dane za rok 2017 zostaną ostatecznie zweryfikowane do 31 marca 2018 r. i dopiero wtedy na ich podstawie będzie można wyciągać ostateczne wnioski.

WNIOSKI:

 1. Dla SO2, NO2, CO, PM2,5, Pb, As, Cd, Ni oraz C6H6, na stanowiskach poddanych analizie nie stwierdzono ryzyka przekroczenia poziomów dopuszczalnych, docelowych i alarmowych.
 2. Na stanowiskach w: Kielcach przy ul. Kusocińskiego, Starachowicach, Małogoszczu oraz Solcu-Zdroju stwierdzono ryzyko przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 określonego dla stężeń 24-godzinnych, po uwzględnieniu dozwolonej liczby 35 przekroczeń w roku.
 3. Na stanowisku pomiarowym w Nowinach stwierdzono ryzyko przekroczenia poziomu docelowego dla ozonu.

Informację w sprawie ryzyka wystąpienia przekroczeń norm w 2017 roku przekazano do Zarządu Województwa Świętokrzyskiego oraz do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, zgodnie z art. 94 ust. 1b i 1c ustawy – Prawo ochrony środowiska.

Nazwa strefy

Lokalizacja stanowiska pomiarowego, na którym istnieje ryzyko przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10

Kod
krajowy stacji

Liczba przekroczeń
poziomu dopuszczalnego
pyłu PM10 (50µg/m3

w okresie

01.06.2016-31.05.2017

Liczba przekroczeń
poziomu dopuszczalnego
pyłu PM10 (50µg/m3)
w okresie

01.01.2017-31.05.2017

Rodzaj pomiaru
A-automatyczny
M- manualny

miasto Kielce

Kielce,

ul. Kusocińskiego

SkKielKusoci

46

31

M

strefa świętokrzyska

Starachowice
ul. Złota

SkStaraZlota

45

29

M

Małogoszcz

ul. 11 Listopada

SkMalo11List

41

29

A

Solec – Zdrój (MOBILNA)

SkSolecZdrojMOB

 

27

M

 


Nazwa strefy

Lokalizacja stanowiska pomiarowego, na którym istnieje ryzyko przekroczenia poziomu docelowego ozonu

Kod
krajowy stacji

Średnia liczba przekroczeń poziomu docelowego O3 (120µg/m3) w okresie: 01. 06.2016 – 31.05.2017 oraz w 2015 i 2016 roku

Średnia liczba przekroczeń poziomu docelowego O3 (120µg/m3) w okresie 01.01.2017-31.05.2017 oraz w 2015 i 2016 roku

Rodzaj pomiaru
A- automatyczny
M- manualny

strefa świętokrzyska

Nowiny

ul. Parkowa

SkNowiParkow

30

23

A

Główną przyczyną stwierdzonych podwyższonych stężeń pyłu zawieszonego PM10, jest, w opinii WIOŚ w Kielcach, emisja z indywidualnych systemów ogrzewania domów zlokalizowanych w otoczeniu stacji pomiarowych oraz niekorzystne warunki klimatyczne w okresie zimowym, które ograniczają intensywność dyspersji zanieczyszczeń w przyziemnej warstwie atmosfery, powodując ich kumulację.

Występowanie wysokich stężeń ozonu w powietrzu rośnie przy wysokich temperaturach powietrza oraz dużym nasłonecznieniu. Główną przyczyną tworzenia się tego zanieczyszczenia jest obecność w powietrzu jego prekursorów czyli tlenków azotu, tlenku węgla oraz węglowodorów.

Kolejne oceny ryzyka wystąpienia w 2017 roku przekroczeń poziomów dopuszczalnych, docelowych lub alarmowych dla normowanych zanieczyszczeń na obszarze województwa świętokrzyskiego będą prowadzone systematycznie i w zależności od wyników tych analiz WIOŚ będzie zamieszczał komunikaty ostrzegawcze na ten temat.

Aktualne wyniki pomiarów uzyskiwanych w ramach Wojewódzkiego Systemu Jakości Powietrza dostępne są na stronie głównej Inspektoratu www.kielce.pios.gov.pl.